Automatyzacja procesu

Automatyzacja procesu jest więc najniższym poziomem zmian, możliwym do osiągnięcia w wyniku zastosowania TI17. Aby wykorzystać jej potencjał w pełni należy dążyć do uzyskania wyższego poziomu zmian, związanego z twórczym jej wykorzystaniem.

Aby implementacja TI miała wpływ na produktywność organizacji, organizacja ta musi przemyśleć możliwości, wynikające z potencjału technologii, określić rodzaje informacji, które mogą zmienić sposób jej funkcjonowania i zastosować te informacje do wprowadzenia zmian organizacyjnych. Dopiero powstałe wskutek zastosowania TI zmiany w sposobie wykonywania pracy oraz w strukturach organizacji mogą mieć wpływ na jej produktywność. Zmiany te nie nastąpią automatycznie w wyniku zastosowania nowej technologii. Muszą zostać przemyślane, zaprojektowane i wdrożone przez członków organizacji.

T. Davenport [6] w następujący sposób określa rolę zmian organizacyjnych jako czynnika warunkującego efektywne wykorzystanie nowych technologii: „Innymi słowy zarówno badacze, starający się zrozumieć zyski wynikające z zastosowania TI, jak i menedżerowie, starający się maksymalizować jej wartość muszą zacząć myśleć o zmianie procesów, jako o czynniku pośredniczącym pomiędzy zastosowaniem TI a wynikiem finansowym. Zrobienie tego może prowadzić do radykalnej zmiany perspektywy. Nie będziemy już, na przykład, oczekiwać, że inwestycja w TI przyniesie sama z siebie wynik finansowy”18.

Leave a Reply