Bank Światowy i kredyty w Polsce

W okresie 1990-1996 Bank Światowy udostępnił Polsce kredyty w łącznej wysokości 3.374 min doi. Na koniec 1996 r. stan wykorzystania tych kredytów wynosił 2.412 min doi. tj. 71% przyznanej kwoty. Tylko 54 min doi. z wykorzystanej sumy przypadło na rok 1990. W 1991 r. wykorzystanie wzrosło do 349 min doi. i utrzymało się na zbliżonym poziomie – 343 min doi. – w roku 1992. W 1993 r. wykorzystano 316 min doi., tj. nieco mniej niż w dwóch poprzednich latach. Poważny wzrost wystąpił natomiast w 1994 roku. Wykorzystanie przekroczyło poziom każdego z trzech lat poprzednich około dwukrotnie, osiągając 672 min doi. W 1995 r. niektóre kredyty zostały zredukowane, w związku z ograniczonym zapotrzebowaniem. Wpłynęło to na zmniejszenie wykorzystania do 210 min doi. W roku 1996 wykorzystanie kredytów Banku Światowego było już znacznie wyższe niż w roku poprzednim, wynosząc 366 min doi. Stanowiło to jednak niewiele ponad połowę rekordowego poziomu z 1994 roku.

Blisko połowę (46%) środków wykorzystanych w latach 1990-1996 stanowiły pożyczki przeznaczone dla rządu na dostosowania strukturalne. Z punktu widzenia polskich kredytobiorców, dotychczasową podaż środków ze strony BŚ można uznać za satysfakcjonującą. Także warunki kredytów nie wydają się restrykcyjne w porównaniu z warunkami stawianymi przez banki krajowe. Pewne problemy po stronie polskiej wynikają z ograniczonej liczby projektów kredytowych, które byłyby dobrze przygotowane i realizowane przez wiarygodnych kredytobiorców. W przypadku linii kredytowych, przyczyną niskiego wykorzystania jest bardzo ograniczone kredytowanie przez polski system bankowy projektów długoterminowych. W minionych lalach krajowy rynek kredytowy charakteryzował ponadto względny nadmiar wolnych środków pieniężnych w bankach oraz możliwość mało ryzykownych i atrakcyjnych dochodowo lokat tych środków (np. w obligacje skarbowe).

Leave a Reply