Bardzo duża pożyczka z BŚ – ciąg dalszy

Pożyczka ta została uruchomiona w 1991 r. w kwocie 280 min dok, jednakże z kwoty tej anulowano następnie 47,3 min doi. stanowi kredyt finansowy dla rządu na program przekształceń strukturalnych (z czego 30 min doi. przeznaczono na koszty redukcji zadłużenia w Klubie Londyńskim) i 50 min doi. na pomoc techniczną dla banków. Kredyt został uruchomiony w styczniu 1992 r. i do końca 1996 r. wykorzystano 177,9 min doi. tj 89%. W 1995 r. podpisane zostały umowy, na mocy których 41 min doi. z omawianego kredytu przeznaczono na finan-sowanie programów komputeryzacji dwóch banków: BPH SA i BDK SA. W 1996 r. wykorzystanie środków na ten cel wyniosło 19,8 min doi.

Kilka pożyczek, pierwotnie na łączną sumę 285 min doi., przyznał BŚ na rozwój ciepłownictwa w Polsce (Heat Supply Restructuring and Conservation Project). Część z nich została anulowana w 1994 r. i łączna kwota zmniejszyła się do 227,5 min doi. Np. z kredytu finansowego w wysokości 75 min dok, przeznaczonego dla rządu na program dostosowań strukturalnych dla sektora energetycznego (ESAL), wykorzystano 37,5 min dok, zaś druga transza, w tej samej wysokości, została anulowana. W ramach omawianego projektu, w 1992 r. uruchomiono 190 min dok na modernizację ciepłownictwa dla Wojewódzkich Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i w Krakowie. Otwarta została także linia kredytowa na 20 min dok dla Wielkopolskiego Banku Kredytowego, który miał udostępniać środki pozostałym przedsiębiorstwom ciepłowniczym. Linia ta została jednak anulowana w kwietniu 1994 roku. Wykorzystanie wymienionej wcześniej kwoty 190 min dok jest stosunkowo słabo zaawansowane, zważywszy, że minęło już pięć lat od uruchomienia tych środków. Wyniosło ono bowiem (do końca 1996 r.) przeciętnie 55% (odpowiednio 47% i 59% w przypadku przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Warszawie i Gdańsku, natomiast w Gdyni i Krakowie – 59% i 77%).

Leave a Reply