Bardzo duża pożyczka z BŚ

Znaczną pod względem wysokości pożyczką z BŚ jest 232,7 min doi. przeznaczone na prywatyzację i restrukturyzację gospodarki oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności przemysłu10. 122,4 min doi. z tej kwoty stanowi linia kredytowa dla PBR, która została przeznaczona na program masowej prywatyzacji. Wykorzystanie pożyczki do końca 1996 r. wyniosło 143,9 min doi., tj. 62%. W 1995 r. NBP podpisał umowę z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, przewidującą wykorzystanie większości pozostałych środków na wypłaty wynagrodzeń dla firm zarządzających Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi. W 1996 r. wypłacono na ten cel 37,1 min doi.

Tylko 28% wynosi wykorzystanie kredytu w wysokości 80 min doi., przeznaczonego na organizację rejonowych biur zatrudnienia i pomocy społecznej oraz programów przekwalifikowania zawodowego. Uruchomionym w 1991 r. kredytem administruje Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Realizacja projektu wymagała jednak wydatków z budżetu państwa o równowartości 42 min doi. Nie przygotowanie strony polskiej do realizacji programu oraz ograniczenia budżetowe były głównymi przyczynami niskiego wykorzystania kredytu. Wynosił on początkowo 100 min doi., jednakże 20 min doi. zostało anulowane po renegocjacji umowy kredytowej z BŚ w grudniu 1994 roku. Oprócz zmniejszenia kwoty pożyczki, nowe warunki umowy przewidują zmianę struktury wydatków na realizację programu promocji zatrudnienia w Polsce.

Ministerstwo Finansów otrzymało wspomnianą już pożyczkę w łącznej kwocie 200 min doi. na rozwój instytucji finansowych (FIDL). W sumie tej 150 min doi.

Leave a Reply