Bezrobocie według płci i wykształcenia – kontynuacja

Z powyższego zestawienia i wcześniej prezentowanych analiz wynika, iż kobiety w badanym regionie, mimo iż legitymują się wyższym wykształceniem niż mężczyźni, mają gorszę pozycję na rynku pracy. Oznacza ona w tym przypadku wyższą stopę bezrobocia i wyższy udział w zasobie bezrobotnych kobiet z wyższym wykształceniem.

Czas poszukiwania zatrudnienia jest jedną z determinant pozycji bezrobotnego na rynku pracy. Generalnie przyjmuje się, że im dłuższy okres poszukiwania pracy, tym mniejsze szanse na jej uzyskanie. W zależności od czasu poszukiwania pracy możemy rozróżnić bezrobocie długo, średnio i krótkookresowe. Za bezrobocie krótkookresowe uznaje się takie, które obejmuje osoby poszukujące pracy do 3 miesięcy, średniookresowe od 4 do 11 miesięcy. W przypadku bezrobocia długookresowego zwraca się uwagę na dwie jego formy. W pierwszej wskazuje się na jego ciągły charakter, co oznacza, że do tego zasobu są zaliczane osoby, które poszukują pracy przez okres 12 miesięcy i dłużej. W drugiej formie zwraca się uwagę na wielokrotne przyjmowanie statusu bezrobotnego, w okresie kilku lat (Kabaj, red., 2001, s. 9)10 Dla celów naszych badań przyjmiemy, że bezrobocie

Por. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001). długookresowe tworzą osoby poszukujące pracę przez okres dwunastu miesięcy i powyżej.

Analizując bezrobotnych w województwie podkarpackim według okresu poszukiwania pracy, zauważamy, że w miarę wydłużania okresu dezaktywizacji zawodowej wzrasta udział osób bezrobotnych. Zjawisko to jest obserwowane zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet.

Leave a Reply