Bezrobocie według płci i wykształcenia

W 2002 r. w województwie podkarpackim stopa bezrobocia wynosiła 21,4%, jego poziom był wyższy dla populacji kobiet i wynosił 22%. Natężenie bezrobocia było zróżnicowane nie tylko ze względu na kryterium pici, ale również i poziom wykształcenia. Stopa przyjmowała o wiele większe wartości w przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (27,6%) i zasadniczym zawodowym (26,7%). Zjawisko to było także obserwowane w subpopulacji mężczyzn i kobiet, aczkolwiek w tej pierwszej – stopa przyjmowała najwyższe wartości w grupie osób legitymujących się wykształceniem ogólnym (25,1%), natomiast w drugiej maksymalne jej wartości notowano w przypadku kobiet legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym (wykres 4). nieustalony poziom wykształcenia podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego podstawowe ukończone zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące średnie zawodowe policealne wyższe ogółem

Analiza struktury bezrobocia według płci i poziomu wykształcenia wskazuje, że w populacji bezrobotnych na Podkarpaciu dominowały osoby, które miały wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,0%) i średnie zawodowe (27,0%). Zbliżoną strukturę bezrobotnych zaobserwowano również w populacji kobiet i mężczyzn. Możemy zatem przyjąć, że struktura bezrobotnych mężczyzn i kobiet była powiązana ze strukturą wykształcenia ogółu zbiorowości kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni legitymowały się wykształceniem średnim i policealnym. mężczyźni zaś zasadniczym zawodowym. W zasobie bezrobotnych kobiet udział tych z wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosił 32%, natomiast w zasobie mężczyzn był znacznie wyższy odsetek osób o najniższym poziomie edukacji zawodowej i wynosił 46,0%. Ponadto w przypadku bezrobotnych kobiet odsetek legitymujących się wykształceniem średnim zawodowym wynosił 30,0%, a mężczyźni o analogicznym poziomie wykształcenia stanowili 25,0%. Naszą uwagę zwraca fakt dwukrotnie wyższego odsetka bezrobotnych kobiet o wyższym wykształceniu (6,0%) w porównaniu do mężczyzn (3,0%). Reasumując, możemy powiedzieć, że zagrożenie bezrobociem w większym stopniu dotyka kobiety niż mężczyzn na poziomie wykształcenia wyższego, policealnego, średniego ogólnokształcącego, średniego zawodowego.

Leave a Reply