BŚ i kredyty i celowe

Zgodnie ze statutem BŚ, kredyty wymagają gwarancji rządowych. W przypadku Polski kredytobiorcami są: Narodowy Bank Polski, ministerstwa, PKP, Polski Bank Rozwoju, Telekomunikacja Polska S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz różne przedsiębiorstwa. Pożyczki dla prywatnych kredytobiorców dostępne są w formie linii kredytowych, obsługiwanych przez banki pośredniczące (NBP, PBR, WBK).

Dla każdego kraju operacji Bank Światowy opracowuje strategię pomocową (Country Assistance Strategy – CAS), która jest okresowo aktualizowana. Określa ona dziedziny gospodarki, które mają być rozwijane przy wsparciu kredytowym banku. Wspominaliśmy już o pożyczkach na dostosowania strukturalne. Bank udziela takich pożyczek rządom krajów członkowskich w celu wsparcia budżetu i bilansu płatniczego. Mają one charakter kredytu finansowego i, podobnie jak wsparcie ze strony MFW, udzielane są w kilku transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy uzależnione jest od spełnienia określonych w umowie warunków w dziedzinie reformowania gospodarki.

Drugą podstawową formą pomocy udzielanej przez BŚ są kredyty celowe, zarówno bezpośrednie, na duże przedsięwzięcia w dziedzinie infrastruktury oraz produkcji, jak i pośrednie, tj. dostępne w formie linii kredytowych. W tym drugim przypadku pożyczkobiorcami są głównie banki pośredniczące, które odpożyczają uzyskane środki przedsiębiorstwom prywatnym na realizację mniejszych projektów inwestycyjnych.

Członkostwo w BŚ ułatwia uzyskanie kredytów z innych międzynarodowych instytucji finansowych. W odniesieniu do Polski chodzi tu zwłaszcza o Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz o Międzynarodową Korporację Finansową, afiliowaną przy BŚ.

Leave a Reply