CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU CZ. II

Pozostałe, wymieniane przez J. Górskiego cechy oprogramowania nie dotyczą systemów zintegrowanych. Dowolność struktury, brak ograniczeń i łatwość zmian są ograniczone przez narzucony szkielet sytemu zintegrowa-

Np. referencyjnym modelem procesów gospodarczych, dodatkowymi produktami add-on, narzędziem workflow czy narzędziami typu case. nego. Dodatkowo na projekt wdrożenia ZSIZ mają wpływ czynniki, związane ze specyfiką tego typu oprogramowania oraz jego rolą w organizacji. Należy tu wymienić:

– 1) duży zakres projektu,

– 2) konieczność kompromisu pomiędzy zmianą systemu i zmianą organizacji,

– 3) konieczność równoległego prowadzenia zmian organizacyjnych.

Ponieważ systemy zintegrowane mają za zadanie kompleksowe wsparcie informatyczne całego przedsiębiorstwa, projekt wdrożenia tego typu systemów obejmuje swym zakresem większość zachodzących w przedsiębiorstwie procesów gospodarczych. Duży' zakres projektu wiąże się z koniecznością rozwiązania zagadnień zarządzania projektem, takich jak komunikacja pomiędzy pracującymi nad projektem grupami zadaniowymi w celu utrzymania spójności systemu, zarządzanie i pielęgnacja zmian, utrzymywanie i weryfikacja harmonogramu.

Ograniczona elastyczność systemu zintegrowanego stawia uczestników projektu przed dylematem: czy zmieniać funkcjonalność systemu, angażując znaczne nakłady czasu i środków w programowanie nowych elementów aplikacji lub, co gorsza, w zmianę już istniejących, czy dostosować sposób działania organizacji do rozwiązań informacyjnych istniejących w systemie. Poszukiwanie kompromisowego rozwiązania, zapewniającego organizacji zachowanie jej specyfiki przy jednoczesnej minimalizacji ilości zmian w systemie standardowym jest, wydaje się, jednym z głównych zadań osób odpowiedzialnych za projekt wdrożenia.

Leave a Reply