CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Charakterystyka przedsięwzięcia, polegającego na implementacji zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania wynika z jednej strony z uwarunkowań jakie narzuca ten system, z drugiej zaś – ze specyfiki prowadzenia projektów informatycznych.

Na specyfikę projektów informatycznych bezpośredni wpływ ma charakterystyka oprogramowania. J. Górski [10] wymienia następujące cechy charakteryzujące oprogramowanie:

– 1) zdominowanie przez proces projektowania,

– 2) trudność w wizualizacji,

– 3) duża złożoność,

– 4) zależność elementów,

– 5) zmienność w czasie,

– 6) dowolność struktury,

– 7) brak naturalnych ograniczeń,

– 8) łatwość zmian.

– Pierwsze pięć cech dotyczy z całą pewnością systemów zintegrowanych:

– 1. Wdrożenie systemu zintegrowanego, tak jak inne projekty informatyczne, odbywa się w strefie koncepcji niematerialnych. Faza realizacji polega na prezentacji koncepcji systemu za pomocą określonych narzędzi, które w tym konkretnym przypadku oznaczają system zintegrowany z jego parametrami, wewnętrznym językiem programowania i tworzenia raportów oraz innymi dodatkowymi narzędziami49. Dlatego tak istotne jest położenie nacisku na początkowe fazy cyklu życia systemu, związane z jego projektem koncepcyjnym.

– 2. Trudność w wizualizacji, wynikająca bezpośrednio z niematerialnego charakteru oprogramowania jest cechą utrudniającą określenie przedmiotu prowadzonych prac. Osoby stykające się po raz pierwszy z ZSIZ nie zdają sobie sprawy ze skomplikowania procesów, obiektów i ich powiązań, kryjących się za ekranem menu systemu. Jednocześnie specjaliści informatycy nie dysponują wiarygodnym modelem, który mógłby plastycznie ukazać skomplikowanie systemu. Dlatego, chociaż średniej klasy system zintegrowany składa się ze znacznie większej ilości elementów niż np, samochód, znacznie trudniej jest dowieść wartości niematerialnego systemu niż samochodu, którym można po prostu wyjechać z salonu.

– 3. Duża złożoność jest zarówno cechą ZSIZ, jak i projektu jego implementacji. Złożoność wdrożenia jest, co oczywiste, wprost proporcjonalna do złożoności samego systemu, a także do skomplikowania procesów gospodarczych informatyzowanego przedsiębiorstwa i zakresu projektu. Projekt wdrożeniowy systemu zintegrowanego niesie ze sobą konieczność powiązania wszystkich procesów w przedsiębiorstwie i ich spójnego odzwierciedlenia w systemie.

– 4. Zależność elementów systemu powoduje utrudnienia przy wprowadzaniu i utrzymaniu zmian spotęgowane faktem, iż stopień skomplikowania systemów jest często tak duży, że ogarnięcie wszystkich powiązań przez średniej wielkości zespół wdrożeniowy jest trudne lub niemożliwe.

– 5. Zmienność w czasie dotyczy w przypadku ZSIZ szczególnie wymagań użytkowników. Projekt wdrożenia systemu, ze względu na jego skomplikowanie, może trwać nawet ponad rok. W tym czasie mogą ulec zmianie wymagania leżące u podstaw realizowanej w systemie koncepcji. Oznacza to, że system może być przestarzały jeszcze zanim zostanie ostatecznie uruchomiony.

Leave a Reply