CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWYCH SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH CZ. II

W większości systemów zintegrowanych funkcje podzielone są na obszary funkcjonalne, pokrywające się z podstawowymi zadaniami, wykonywanymi przez przedsiębiorstwo7. Budowa i zakres funkcjonalny poszczególnych obszarów różni się w zależności od systemu, jednakże za standardowy można uznać następujący ogólny podział8:

Obszar finansowy, zawierający księgę główną rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, raporty finansowe, zarządzanie inwestycjami finansowymi, controlling i zarządzanie majątkiem trwałym. W najprostszych systemach moduł ten zapewnia możliwość ewidencji księgowej operacji gospodarczych i sporządzenie wymaganych prawem zestawień. W systemach o bardziej rozbudowanej funkcjonalności znajdują się tutaj funkcje umożliwiające prowadzenie rachunku kosztów według różnych modeli i dla różnych typów działalności, planowanie przepływu środków pieniężnych, zarządzanie wolnymi środkami finansowymi etc.

Obszar logistyczny, obejmujący planowanie zaopatrzenia i sprzedaży oraz gospodarkę magazynową. Wszystkie znane mi systemy posiadają taką właśnie budowę, aczkolwiek wydaje mi się, że w związku z upowszechniającymi się alternatywnymi do funkcjonalnej strukturami przedsiębiorstwa (np. struktura procesowa) modułowa budowa systemów może z czasem zanikać.

W większości systemów przedstawione tu ogólne grupy będą rozbite na mniejsze moduły i tak w np. zamiast modułu finansowo-księgowego występować będzie moduł księga główna, należności, zobowiązania, majątek trwały etc. tiwość ilościowego i wartościowego rozliczania magazynu oraz ewidencję analityczną zakupów i sprzedaży. Większe systemy mogą oferować funkcje korelujące wielkość planowanej sprzedaży z aktualnymi zapasami i zakupami (planowanie zapasów ciągnione przez sprzedaż), funkcje umożliwiające zarządzanie przestrzenią magazynową, optymalizację wielkości zamawianych partii, planowanie wykorzystania taboru transportowego czy pomoc w wyszukaniu najlepszej oferty zakupu.

Leave a Reply