Definicja S. Piechoty

S. Piechota w swojej definicji akcentuje naruszenie praw obywatelskich gwarantowanych przez ustawę zasadniczą (Piechota 1993), natomiast B. Wagner podkreśla zróżnicowane ukształtowanie praw i obowiązków osób charakteryzujących się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną), jak i ustanowieniu tych samych praw oraz obowiązków (jednakowe traktowanie) dla podmiotów różniących się od siebie w aspekcie kryteriów uznanych za znaczące (Wagner 2002). Przedstawione wyżej płaszczyzny dyskryminacji dają się odnieść do rynku pracy, w ramach którego możemy mówić o nierównym traktowaniu osób tworzących podaż pracy pod względem dostępu do wykonywania pewnych zawodów, możliwości awansu zawodowego i płacowego, dalszej edukacji i praktyki zawodowej (Kotowska 1993). Zjawisko to zostało szeroko zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) jako „wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze skóry, płci, religii, poglądach politycznych, pochodzeniu narodowym, lub społecznym, które powoduje zniweczenie lub naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu”. Obejmuje ona, według MOP, również „wszelkie inne rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie powodujące zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowanie w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu, które będzie mogło być wymienione przez zainteresowanego członka po zasięgnięciu opinii reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników o ile takie istnieją oraz innych właściwych organizacji”1.

Leave a Reply