Długofalowe skutki zatrudnienia tymczasowego

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, należałoby zatem skupić się także na długofalowych skutkach tego rodzaju form zatrudnienia, które szczególnie wyraźnie kształtować się będą w sferze świadczeń emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych. Na wyraźny brak ochrony socjalnej narażone są przede wszystkim osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Brak sto- 33 Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy opublikowane na stronie internetowej: http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/02050000.htm. sunku pracowniczego przed datą przejścia na emeryturę może bowiem stanowić istotną przeszkodę w uzyskaniu uprawnień do świadczenia54. Osoby te nie podlegają też zasadniczo przepisom ustawy wypadkowej. Należy jednak pamiętać, że możliwość podjęcia zajęcia czasowego jest w wielu przypadkach jedyną drogą ucieczki przed bezrobociem, a co szczególnie istotne, choć rzadko podkreślane, może mieć istotny – pozytywny – wpływ na prawo do świadczeń emerytalno-rentowych w odniesieniu do osób z grupy tzw. podwyższonego ryzyka +50 (osoby objęte starym systemem emerytalnym), które po utracie zatrudnienia mają znikome szanse na znalezienie stałej pracy. Możliwość podjęcia pracy tymczasowej może im zatem pozwolić na uzupełnienie okresów ubezpieczenia niezbędnych do przyznania emerytury, ewentualnie renty.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że badania, które mogłyby być podjęte, powinny zmierzać do poznania oceny pracodawców, jakie są bariery związane z zatrudnieniem nietypowym, a także ich oczekiwań w związku ze stosowaniem przepisów regulujących nietypowe formy zatrudnienia.

Leave a Reply