Dobór składników systemu

Chociaż niniejsze opracowanie traktuje o metodologii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, dotychczas prowadzone w ramach tej metodologii prace miały charakter uniwersalny. Została określona strategia i sposób działania organizacji, kluczowe problemy oraz stawiane przed projektem informatycznym cele i wymagania.

Dopiero ta wiedza uprawnia do stwierdzenia, jakie narzędzia informatyczne będą najlepiej wspierały działanie organizacji. Może okazać się, że oprócz systemu zintegrowanego konieczne jest wdrożenie innych rozwiązań, takich jak centrala telemarketingowa do obsługi klientów, system ewidencji i rozliczania czasu pracy, czy system kasowy.

Może również okazać się, że chociaż przedsiębiorstwo wyrażało chęć implementacji ZSIZ, to tego rodzaju system nie rozwiązuje kluczowych problemów informacyjnych organizacji. Przeprowadzona analiza wymagań może np. doprowadzić do konkluzji, że tym co przedsiębiorstwo potrzebuje nie jest ZSIZ, a np. system do zarządzania przepływem pracy i dokumentów lub że specyfika prowadzonej działalności jest tak duża, iż jedynym rozwiązaniem jest stworzenie od podstaw systemu dedykowanego. Dokument określający koncepcję przyszłego systemu powinien w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy będą wchodzić w jego skład. Dobór składników systemu powinien składać się z dwóch kroków:

– 1) analizy dotychczas wykorzystywanych systemów informatycznych,

– 2) określenia optymalnej struktury składników przyszłego systemu.

Leave a Reply