Dokumentacja i testowanie

Prace konfiguracyjne muszą być dokumentowane w taki sposób, aby zastąpienie jakiegokolwiek uczestnika projektu nową osobą umożliwiło jej zorientowanie się w dotychczas poczynionych pracach i ich kontynuację. Dokumentacja prac wdrożeniowych leży z reguły po stronie konsultantów firmy wdrożeniowej. Konkretny sposób dokumentowania prac zależy od specyfiki wdrażanego systemu i metodologii stosowanej przez firmę konsultingową. Ważne jest, aby dokumentacja była czytelna i zrozumiała dla zainteresowanych.

Po stronie użytkowników biorących udział we wdrożeniu leży natomiast obowiązek stworzenia tzw. instrukcji stanowiskowych, czyli opisu obsługi systemu dla poszczególnych pracowników. Wraz z systemem prawie zawsze dostarczana jest pełna dokumentacja dostępnej funkcjonalności, jednakże jej studiowanie przez pracowników może być trudne a nawet niecelowe, ze względu na fakt, iż w rzeczywistej pracy będą oni mieli do czynienia tylko z ułamkiem przedstawionej tam funkcjonalności. Właśnie dlatego przedstawiciele informatyzowanego przedsiębiorstwa powinni w trakcie prac tworzyć instrukcje specyficzne dla swojego przedsiębiorstwa a wręcz dla konkretnych stanowisk pracy.

Instrukcje takie ułatwią wydatnie pracę w systemie zarówno im, jak i osobom, które rozpoczną prace w systemie już po jego starcie produktywnym.

Testowanie. Po zakończeniu ustawień systemu następuje jego testowanie. Etap testowania jest dobrym pretekstem do jednoczesnego szkolenia użytkowników. Dobrą praktyką jest prowadzenie testów przez przyszłych użytkowników pod nadzorem konsultantów integratora.

Testowanie polega na wygenerowaniu scenariuszy działania systemu, jakie będą spotykane podczas jego rzeczywistej pracy i porównywaniu wy ników uzyskiwanych z systemu z oczekiwanymi. Oczywiście przy przygotowywaniu scenariuszy należy pamiętać o uwzględnieniu sytuacji nietypowych, a także przetestować działanie sytemu w przypadku wprowadzenia błędnych danych.

Leave a Reply