Dostosowywanie informacji do potrzeb poszczególnych użytkowników

W przypadku gdy użytkownik nie chce uzyskać danych zagregowanych w postaci raportu, a tylko np. zawęzić zakres danych widocznych na monitorze, przydatny może być generator zapytań. Każdy system oparty na bazie danych posiada język zapytań, umożliwiający operacje na danych z bazy45. Bezpośrednie operowanie językiem zapytań może być dla użytkownika systemu dość niewygodne, ponieważ wymaga znajomości struktury bazy danych, nazw poszczególnych tabel w bazie i wreszcie składni samego języka. Dlatego większość systemów umożliwia uproszczone tworzenie zapytań za pomocą specjalnego generatora. Najprostszy generator zapytań umożliwia założenie filtra na aktualnie wyświetlaną tabelę. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, użytkownik ma możliwość podania kryteriów logicznych, które mają być spełnione przez dane pokazywane na ekranie. Wynikiem działania filtra jest wyświetlenie tylko tych zapisów, które spełniają kryteria zawarte w filtrze. W ten sposób użytkownik, nawet o tym nie wiedząc wysyła zapytanie do bazy danych. Zapytanie to jest tłumaczone przez generator na język zapytań zrozumiały dla systemu zarządzania bazą danych a wynik wyświetlany jest na ekranie.

Przedstawione powyżej narzędzia, umożliwiające dostosowywanie informacji do potrzeb poszczególnych użytkowników są częścią większości nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania.

Ponieważ zintegrowane systemy zarządzania są tzw. systemami transakcyjnymi, których głównym zadaniem jest zbieranie w czasie rzeczywistym informacji ze wszystkich obszarów funkcjonalnych, ich bazy danych zaprojektowane są w celu optymalizacji czasu przetwarzania dużych zbiorów podobnych do siebie danych (np. masowo wprowadzanych faktur). Co za tym idzie system zintegrowany może udostępniać w formie raportów dane dotyczące bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

Leave a Reply