Działania EBOR na terenie Polski

W ramach strategii wspierania polskiego sektora finansowego, EBOR skonkretyzował swoje zadania na nadchodzące lata w następujących punktach: Rozłożenie ryzyk (risk sharing), bankowość, rynki kapitałowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, usługi finansowe oraz finansowanie handlu zagranicznego.

W zakresie podziału ryzyka bank zamierza m.in. rozwijać współpracę z naszymi funduszami inwestycyjnymi i bankami, dotyczącą monitorowania i analizy kredytów oraz podnoszenia kwalifikacji personelu w dziedzinie finansowania projektów. W punkcie „bankowość” podkreśla się niedostateczne wykorzystanie linii kredytowych, uruchomionych w Polsce przez międzynarodowe instytucje finansowe. EBOR będzie się starał pomagać w „udrożnieniu” tych linii, a w przypadku niepowodzenia – w ich likwidacji, żeby nie zamrażać środków, które mogą być wykorzystane w innych formach. EBOR chce także współpracować w restrukturyzcji Banku Gospodarki Żywnościowej, natomiast w dziedzinie ubezpieczeń – zamierza uczestniczyć w prywatyzacji PZU.

Jeśli idzie o usługi finansowe, bank rozważa swoje zaangażowanie w rozwój leasingu, kredytów hipotecznych, kredytów na zakup samochodów i innych, sprzyjających wzrostowi popytu konsumpcyjnego. W punkcie – finansowanie handlu zagranicznego – chodzi szczególnie o ułatwienie rozwoju handlu Polski z pozostałymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Drugi cel strategiczny, jaki stawia sobie EBOR w działaniach na terenie Polski, to zwiększenie roli banku w mobilizacji kapitału na inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury finansowej. Dotyczy to m.in. bardziej zaawansowanych form inwestycji kapitałowych, które zaczynają rozwijać się w Polsce, jak spółki prywatno – publiczne, projekty finansowane przez EBOR wspólnie z inwestorami posiadającymi gwarancje Banku Światowego, lub wspieranie emisji obligacji komunalnych.

W obecnych warunkach finansowanie projektów infrastrukturalnych powoduje napięcia w systemie bankowym. Projekty te wymagają bowiem kredytów długoterminowych, opartych często na połączeniu środków ze źródeł publicznych i prywatnych. W odniesieniu do tych pierwszych, rząd nie może zapewnić wystarczających kwot, ze względu na ograniczenia budżetowe. EBOR pragnie więc odegrać istotną rolę w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury finansowej i mobilizować sektor prywatny do udziału w poszczególnych projektach.

Leave a Reply