EBI udziela kredytów średnio i długoterminowych

Każdy projekt inwestycyjny z udziałem finansowym EBI zostaje uprzednio poddany ocenie przez grupę ekspertów Banku, tzw appraisal mission. Ocena taka przeprowadzana jest na koszt EBI, który przysyła ekspertów na prośbę instytucji odpowiedzialnych za współpracę z bankiem. W przypadku Polski są to NBP oraz Ministerstwo Finansów. Konieczne są bowiem gwarancje państwowe na spłatę pożyczek udzielonych przez EBI, z wyjątkiem przypadków, w których pożyczkobiorcą jest rząd.

EBI udziela kredytów średnio- i długoterminowych. Okres kredytowania zależy od rodzaju projektu, generalnie jednak wynosi 10-12 lat w odniesieniu do projektów przemysłowych i 12-15 lat (wyjątkowo do 20 lat) w przypadku inwestycji infrastrukturalnych. Okres karencji zależy od czasu realizacji projektu. Najczęściej wynosi on 4-5 lat. Oprocentowanie kredytów ustalane jest co kwartał, na podstawie kosztów uzyskania środków w poprzednim okresie działania EBI.

W 1995 r. EBI wystąpił z inicjatywą udzielania ograniczonej liczby pożyczek, które nie wymagają gwarancji państwowych. Dotyczy to m.in. pożyczki w wysokości 100 min ECU, udzielonej za pośrednictwem pięciu banków zagranicznych, działających w Polsce: ABN Amro, Creditanstalt, ING Bank, Reiffeisen Centrobank oraz Deutsche Bank Polska. Umowa w sprawie tej pożyczki została podpisana w końcu 1995 roku. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie małych i średnich przedsięwzięć w zakresie infrastruktury, przemysłu i turystyki. Do wspomnianej grupy banków zagranicznych, jako kolejny pośrednik w dystrybucji pożyczki, dołączył Bank Handlowy. Porozumienie z EBI w tej sprawie Bank Handlowy osiągnął na początku 1997 roku.

Według stanu na koniec 1996 r., na Polskę przypada 29,4% pożyczek EBI, przyznanych dotąd krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród tych krajów, Polska uzyskała najwięcej środków finansowych z EBI (1.384 min ECU), wyprzedzając Czechy (992 min ECU) i Węgry (872 min ECU). Na te dwa kraje przypadło odpowiednio 20,8% i 18,2% pożyczek i kredytów banku, udzielonych do końca 1996 roku. Na czwartym miejscu pod względem rozmiarów uzyskanej pomocy uplasowała się Rumunia (475 min ECU tj. 9,9%), a na piątym Słowacja – 353 min ECU i 7,4%. Spośród pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bułgaria otrzymała finansowanie w wysokości 286 min ECU, Słowenia – 150 min ECU, a Litwa – 101 min ECU. Estonia, Albania i Łotwa uzyskały do końca 1996 r. poniżej 100 min ECU na każdy z tych krajów (odpowiednio: 68, 46 i 31 min ECU).17 Z powyższego zestawienia wynika, że w regionie EŚW Europejski Bank Inwestycyjny finansował dotychczas projekty tylko w krajach stowarzyszonych z Unią Europejską. Jedynym wyjątkiem (i na małą skalę) była Albania.

Leave a Reply