EBOR i zadania dotyczące infrastruktury

W ubiegłym roku Bank Światowy uruchomił częściowe i uzupełniające gwarancje dla projektów w zakresie infrastruktury finansowej, realizowanych z udziałem inwestorów prywatnych. Powinno to wpłynąć na wzrost dopływu środków, umożliwiających sfinansowanie większej liczby projektów. W tej sytuacji EBOR chce wnosić swój udział nie tyle w finansowanie projektów, lecz w coraz większym stopniu organizować je w charakterze lidera kilku instytucji kredytowych. W ten sposób bank zamierza promować nowe struktury i nowe produkty finansowe, pojawiające się w Polsce. Pozycja EBOR w międzynarodowych kołach finansowych powinna zapewnić udział pozostałych instytucji działających w tej dziedzinie i przyczynić się do zwiększenia rozmiarów inwestycji.

Wśród zadań dotyczących infrastruktury, bank wyspecyfikował w swojej strategii szereg projektów, w które zamierza się angażować. Wymienimy tylko ważniejsze:

– W dziedzinie telekomunikacji, dzięki temu, że EBOR może udzielać kredytów długoterminowych (do 10-12 lat), pragnie on pomóc w rozwoju telefonii komórkowej (włączając systemy NMT 450, GSM 900 i DCS 1800), telewizji kablowej, połączonej z systemem telefonicznym oraz prywatyzacji i restrukturyzacji TPSA:

– Transport. Bank udziela pomocy technicznej w zakresie legislacji dotyczącej płatnych autostrad i tworzenia rządowej agencji zarządzającej autostradami. W 1996 r. podpisana została pożyczka na modernizację linii kolejowej E-20, Warszawa-Kunowice-Berlin. Bank rozważa swój udział w drugiej pożyczce przeznaczonej na modernizację kolejnictwa:

– EBOR zakłada swój udział w pożyczkach na cele energetyki, o długim okresie spłaty, włączając pożyczki denominowane w złotych. Chce także udzielać gwarancji dla polskich banków, umożliwiając ich uczestnictwo w długookresowym finansowaniu energetyki. Następnie bank rozważa finansowanie przystosowania siłowni elektrycznych do europejskich wymogów ochrony środowiska. Chce również uczestniczyć w prywatyzacji regionalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych, dążąc do poprawy efektywności wykorzystania potencjału energetycznego kraju:

– Bank będzie wspierał budowę obiektów użyteczności publicznej (w tym budynków biurowych) w ośrodkach lokalnych, w których występuje niedostatek obiektów tego rodzaju i brak banków mogących je sfinansować. Zamierza także zainteresować inwestorów prywatnych współpracą w tej dziedzinie:

– Ochrona środowiska. Chodzi tu o dostosowanie polskich standartów do wymogów międzynarodowych, konwencji i protokołów podpisanych przez Polskę, a zwłaszcza do wymogów Unii Europejskiej:

– W przypadku usług i infrastruktury municypalnej Polska ma otrzymać 1/3 środków preliminowanych przez EBOR na najbliższe 3 lata tj. ok. 20 min USD.

Leave a Reply