Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozpoczął działalność w kwietniu 1991 roku. Założycielami Banku było 39 państw i dwie organizacje międzynarodowe: EWG i Europejski Bank Inwestycyjny. Wśród państw założycielskich były wszystkie kraje zachodnioeuropejskie, 8 państw Europy Środkowo-Wschodniej i 8 państw pozaeuropejskich (w tym USA i Japonia). Polska również należy do członków założycieli. W 1996 r. udziałowcami EBOR było już 60 państw. Przemiany polityczne i gospodarcze w Europie Środkowej i w krajach byłego ZSRR przyczyniły się do zwiększenia liczby krajów członkowskich z tego regionu do 26. W 1996 r przystąpiła do EBOR Bośnia-Hercegowina, która stała się właśnie 26. członkiem banku.

Głównym celem EBOR jest wspieranie procesów transformacji krajów środkowej Europy i b.ZSRR do gospodarki rynkowej. Chodzi tu o pomoc dla efektywnych inicjatyw gospodarczych, szczególnie w sektorze prywatnym. Bank wspiera reformy strukturalne i sektorowe, obejmujące demonopolizację i prywatyzację oraz zmierzające do integracji krajów środkowej Europy i b.ZSRR z gospodarką światową. W szczególności bank finansuje przedsięwzięcia w takich dziedzinach jak:

– tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój sektora prywatnego,

– prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych,

– tworzenie i restrukturyzacja instytucji finansowych,

– restrukturyzacja przemysłu,

– rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

– poprawa ochrony środowiska naturalnego.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – ciąg dalszy

Kapitał założycielski EBOR był niewielki, zważywszy na rejon działania (początkowo z kapitału tego miało korzystać tylko 6 krajów), wynosił bowiem 10 mld ECU tj. ok. 12,5 mld doi. 51 % tej sumy wpłaciły kraje Unii Europejskiej (największe z nich, tj RFN, Francja, W.Brytania i Włochy wniosły po 8,5 %). Udział krajów transformujących się wyniósł 11,9%, w tym na kraje b.ZSRR przypadało 6 % (na samą Rosję – 4%), natomiast na Polskę – 1,28% (128 min ECU). Największym indywidualnym akcjonariuszem są Stany Zjednoczone z udziałem 10%.

Na walnym zgromadzeniu EBOR w Sofii, w kwietniu 1996 r., podjęto decyzję o podwojeniu kapitału banku z 10 do 20 mld ECU. Decyzja ta została wprowadzona w życie w 1997 roku. W ślad za tym, także rząd polski zaakceptował w 1997 r. podwojenie naszego udziału w EBOR, tj. zwiększenie go o 128 min ECU. W praktyce oznacza to zobowiązanie wpłacenia 22,5% wartości naszego udziału czyli 28,8 min ECU. Ponadto suma ta powinna być wniesiona w 8 równych ratach, począwszy od 1998 roku.

Na władze EBOR składają się: Rada Gubernatorów i Rada Dyrektorów. W skład pierwszej wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów i organizacji członkowskich. Gubernatorem z Polski jest prezes NBP. Do Rady Dyrektorów należy 23 dyrektorów wykonawczych, reprezentujących poszczególnych członków w zależności od liczby udziałów. Na kraje Europy Środkowej i b.ZSRR przypada czterech dyrektorów. Polskę, Bułgarię i Albanię reprezentuje Jan Krzysztof Bielecki.

Leave a Reply