IFC i pomoc Polsce

IFC udzieliła także pomocy w rozwijaniu rynków kapitałowych w Polsce. We współpracy z Bankiem Światowym korporacja zorganizowała długookresową pomoc techniczną dla 9. polskich banków regionalnych, ze strony odpowiednich banków zachodnich. W 1993 r. IFC utworzyła Międzynarodowy Bank w Polsce z udziałem trzech dużych banków zagranicznych19 i dwóch polskich, wnosząc własny udział w wysokości 3,2 min doi. Następnie powołano fundusz finansowania inwestycji o podwyższonym ryzyku (Poland Investment Fund), z udziałem korporacji w wysokości 2,3 min doi.

Podobnie jak Bank Światowy, również IFC podkreśla w swoim raporcie za rok 1996, że zwiększył się dostęp Polski do zagranicznych kredytów komercyjnych. W związku z tym korporacja w swoich działaniach na terenie naszego kraju koncentruje się obecnie na przedsiębiorstwach niedawno sprywatyzowanych oraz na joint ventures z niewielkimi partnerami zagranicznymi.

Do roku 1996 (włącznie) IFC udzieliła pomocy dla polskich przedsiębiorstw w 24 projektach o łącznej wartości 340,4 min doi. Dotyczyło to głównie telekomunikacji, gazownictwa i handlu detalicznego.

W 1996 rf. IFC zaangażowała się w cztery nowe przedsięwzięcia na terenie Polski. Dla firmy Gaspol SA przyznano pożyczkę w wysokości 20 min doi. na budowę i uruchomienie terminalu gazu płynnego w porcie gdańskim oraz 5 min doi. jako udział kapitałowy w tym projekcie. Również w Gdańsku budowany jest zakład przetwórstwa słodu o wydajności 65 tys. ton rocznie. Korpracja przeznaczyła na ten cel pożyczkę 6,8 min doi. i udział kapitałowy – 2 min doi. Na linię kredytową dla Polsko-Amerykańskiego Banku Hipotecznego przeznaczono 15 min doi. Wreszcie na uruchomienie nowoczesnego centrum handlowego (Globe Trade Center) pod Warszawą, o powierzchni 55 tys.m2 korporacja przyznała 7,5 min doi. w formie pożyczki.

Leave a Reply