IMPLEMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Specyfika standardowych systemów informatycznych, polegająca na dostarczaniu zestawu gotowych komponentów funkcjonalnych o ograniczonej możliwości modyfikacji, wpływa istotnie na kształt metodologii wdrażania tego typu rozwiązań. Aczkolwiek niewątpliwie czerpią one wiele rozwiązań z metodologii tworzenia oprogramowania, takich jak metodologia strukturalna czy obiektowa46, to ich odmienność jest na tyle istotna, iż uzasadnione wydaje się ich odrębne traktowanie.

Z drugiej strony, opisywane w literaturze i funkcjonujące w praktyce przedsiębiorstw informatycznych metodologie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania odnoszą się z reguły do konkretnego systemu47. Pomimo różnic w zakresie funkcjonalnym, budowie i sposobie działania poszczególnych systemów zintegrowanych istnieje zbiór cech wspólnych na tyle duży, iż umożliwia on próbę generalizacji kroków i działań prowadzących do udanego wdrożenia tego typu rozwiązań. Poniższy rozdział ma na celu przedstawienie uniwersalnego zestawu metod i narzędzi, dzięki którym wdrożenie dowolnego systemu zintegrowanego powinno stać się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Podział niniejszego rozdziału odpowiada chronologicznemu porządkowi prac, związanych z implementacją zintegrowanego systemu zarządzania i składa się z następujących podrozdziałów:

– Prace przedwdrożeniowe – w którym przedstawione są zagadnienia związane z formułowaniem strategicznych założeń projektu informatycznego, prowadzeniem koniecznych zmian organizacyjnych, określaniem koncepcji systemu oraz sposobu jego realizacji.

– Wdrożenie systemu – traktujący o organizacji i prowadzeniu prac wdrożeniowych zarówno ze strony odbiorcy-właściciela systemu, jak i ze strony wspierającej wdrożenie firmy konsultingowej.

– Pielęgnacja i rozwój – opisujący prace, wykonywane po zakończeniu projektu wdrożeniowego i mające na celu ciągłe usprawnianie istniejącego rozwiązania zarówno w sferze technicznej (oprogramowania), jak i zasobów ludzkich (użytkowników).

Przed rozpoczęciem systematycznej analizy wymienionych powyżej etapów prac, związanych z implementacją ZSIZ należy zaznajomić się z ogólną charakterystyką tego przedsięwzięcia, zawartą w podrozdziale Charakterystyka projektu oraz podstawowymi warunkami, których spełnienie jest konieczne do skutecznego ich przeprowadzenia, opisanymi w podrozdziale Krytyczne czynniki powodzenia projektu.

Leave a Reply