Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Warto zauważyć, iż Polska jest obecnie na etapie integracji handlu z Europą Zachodnią, jaki kraje iberyjskie i Grecja osiągnęły w pierwszych latach pełnego członkostwa, otrzymując bardzo dużą pomoc ze strony UE. Jedynie 10 lat opóźnienia w stosunku do krajów iberyjskich jest dużym osiągnięciem Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Lata 90. przyniosły jednak przyspieszenie procesów integracyjnych wewnątrz Wspólnoty i w związku z tym, wyzwanie jakim jest integracja z Europą Zachodnią, nie traci znaczenia.

Podczas mających się rozpocząć na początku 1998 r. negocjacji na temat pełnego członkostwa Polski w Unii, rozstrzygnięta zostanie kwestia utworzenia unii celnej, czyli przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej. Nastąpi to prawdopodobnie w momencie pełnej akcesji. Można oczekiwać, iż w wyniku tego zmniejszy się udział Europy Zachodniej w strukturze polskiego importu, gdyż będzie to oznaczało zdecydowane obniżenie ceł na import z innych regionów. Będzie więc miał miejsce pożądany proces dekoncentracji geograficznej naszych obrotów. Może to sprzyjać uniezależnieniu się od wahań koniunktury w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech, choć impulsy koniunkturalne są przekazywane do danego kraju głównie za pośrednictwem jego eksportu.

Prawdopodobnie strona unijna będzie starała się wynegocjować jak najdłuższy okres przejściowy dla pełnej liberalizacji handlu rolnego, choć wiele wyrobów rolno- spożywczch ma już dzisiaj niższą cenę w UE niż w Polsce (drób, jaja, wieprzowina). Strona unijna uzyskawszy to co dla niej najważniejsze, a więc swobodny dostęp dla swego eksportu przemysłowego do polskiego rynku, może nadal stosować takykę odwlekania pełnej akcesji naszego kraju.

Leave a Reply