Konieczność sporządzenia modeli procesów gospodarczych

W celu zamodelowania procesów gospodarczych uzasadnione jest zastosowanie jednej z notacji przedstawionych w rozdziale dotyczącym założeń strategicznych.

Konieczność sporządzenia modeli procesów gospodarczych jest dobrą okazją do ich optymalizacji lub nawet gruntownego przeprojektowania. Wdrożenie ZSIZ wiąże się, jak już wspomniano, z potrzebą dokonania pewnych zmian organizacyjnych, dopasowujących działanie organizacji do filozofii systemu. Zmiany konieczne do późniejszej udanej implementacji ZSIZ polegają na:

– wyeliminowaniu redundancji przy wprowadzaniu i przetwarzaniu danych,

– integracji funkcji zgodnie ze scenariuszami procesów zawartymi w systemie,

– ustawieniu kolejności wykonywania czynności zgodnie ze scenariuszami procesów zawartymi w systemie,

– ujednoliceniu obiegu dokumentów i ich ustandaryzowaniu.

Prace związane z wdrażaniem nowego rozwiązania informatycznego mogą być jednak pretekstem do znacznie dalej posuniętych zmian, łącznie z najbardziej radykalną ich formą, czyli reengineeringiem procesów gospodarczych.

Reengineering to metoda radykalnego przeprojektowania procesów gospodarczych przedsiębiorstwa, mająca na celu maksymalizację wartości dodanej, minimalizację zbędnych elementów i zwiększenie satysfakcji klienta procesu57.

Podstawowym założeniem reengineeringu jest procesowe podejście do organizacji. Podejście procesowe jest przeciwstawiane dotychczasowemu – funkcjonalnemu i samo w sobie jest zjawiskiem rewolucyjnym w postrzeganiu organizacji gospodarczych. Podejście procesowe i jego wpływ na organizację pracy było omawiane w rozdziale 2.

Wynikiem opisanego powyżej etapu prac jest zapisany za pomocą przyjętej notacji model funkcjonowania przedsiębiorstwa w jego docelowej formie. Organizacja przedstawiona w dokumencie kończącym prace związane z modelowaniem procesów będzie przedmiotem odwzorowania w przyszłym systemie informatycznym. Po opisaniu fizycznych procesów zachodzących w organizacji należy przejść do określenia ich informacyjnego odwzorowania w systemie. Poświęcony jest temu następny etap prac przed wdrożeniowych, związany z określaniem potrzeb informacyjnych, czy inaczej – formułowaniem specyfikacji wymagań na system.

Leave a Reply