Kryteria warunkujące uzyskanie przewagi konkurencyjnej w działaniach operacyjnych

– Doprowadzenie do tej sytuacji może następować dwojako:

– 1) od pomysłu do technologii – Organizacja może poprzez analizę sytuacji strategicznej i operacyjnej wypracować nowy, idealny model działalności a następnie dobrać do tego modelu środki techniczne i metody zarządzania umożliwiające jego praktyczną realizację.

– 2) od technologii do pomysłu – W drodze analizy istniejących na rynku technologii i metod zarządzania, organizacja może wybrać takie, których zastosowanie radykalnie zmieni sposób jej funkcjonowania.

Pierwszy sposób zakłada stworzenie w pierwszym kroku idealnego modelu działania organizacji, bez określania technicznych środków jego późniejszej realizacji. Model taki musi zawierać wzorcowe procesy gospodarcze oraz ich porównanie z aktualnie istniejącymi w celu identyfikacji głównych problemów i „wąskich gardeł”. Drugi krok polega na dobraniu takich metod zarządzania i elementów technologii informacyjnej, które umożliwią realizację procesów jak najbardziej zbliżonych do wzorcowych oraz wyeliminują zidentyfikowane w pierwszym etapie problemy i „wąskie gardła” procesów zarządzania.

Dobór narzędzi i metod do realizacji idealnej koncepcji działania organizacji. Przedstawione powyżej podejście jest znane od dawna w metodologiach tworzenia oprogramowania, z tą różnicą, iż tam tworząc model organizacji analizowano stan faktyczny a nie idealny. Kroki umożliwiające stworzenie kompletnego rozwiązania biznesowego można przedstawić następująco:

– 1) określenie strategii działania organizacji,

– 2) ustalenie operacyjnych metod osiągnięcia celów strategicznych – modelowanie procesów gospodarczych, identyfikacja „wąskich gardeł”,

– 3) dobór narzędzi i metod realizacji nowego modelu organizacji,

– 4) formułowanie koncepcji systemu zarządzania, systemu informatycznego i określenie ich składników,

– 5) projekt systemu,

– 6) wdrożenie.

Leave a Reply