Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)

International Finance Corporation została utworzona w 1956 r., z zadaniem promowania inwestycji w sektorze prywatnym krajów rozwijających się, w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego tych krajów. Korporacja należy do Grupy Banku Światowego. Chociaż stanowi ona uzupełnienie działalności BŚ, pozostaje jednak niezależną organizacją, z własnymi funduszami i własnym personelem. Działalnością korporacji kierują Rada Gubernatorów i Rada Dyrektorów Wykonawczych, które są wspólne dla Banku Światowego i IFC.

Kapitał zakładowy IFC, który wynosi 2,45 mld doi., tworzą wkłady krajów członkowskich. Do korporacji należy obecnie 170 krajów. W 1996 r. liczba członków zwiększyła się o cztery państwa: Azerbejdżan, Bahrajn, Erytreę oraz St. Kitts and Nevis. Największymi udziałowcami są USA – 22,8%, Japonia – 6,8%, Niemcy – 5,7% oraz Francja i W. Brytania – po 5,3%. Udział Polski wynosi 0,35%.

Oprócz udzielania pożyczek długoterminowych i nabywania udziałów w przedsiębiorstwach, IFC mobilizuje kapitał dla klientów poprzez: współfinansowanie projektów wraz z innymi kredytodawcami, tworzenie konsorcjów udzielających pożyczek, udzielanie gwarancji oraz emisję akcji. Korporacja należy do nielicznych instytucji międzynarodowych, które nie wymagają gwarancji rządowych na swoje pożyczki i inwestycje. Stanowi więc obecnie istotne źródło inwestycji bezpośrednich w sektorze prywatnym i spółdzielczym krajów działania.

Poza pomocą finansową, adresowaną głównie do przedsiębiorstw produkcyjnych, IFC świadczy także pomoc techniczną i doradczą. Ta ostatnia dotyczy zwłaszcza prywatyzacji, wyboru technologii oraz negocjacji w zakresie umów licencyjnych, organizacyjnych i marketingowych. Korporacja wraz z Bankiem Światowym oraz Agencją Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych udzielają krajom członkowskim doradztwa w zakresie inwestycji zagranicznych, zwłaszcza w odniesieniu do polityki, programu i tworzenia instytucji mających na celu przyciąganie zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Leave a Reply