Międzynarodowy Bank Odbudowy’ i Rozwoju (BŚ) cz. II

Odbiurokratyzowanie banku ma polegać na zasadniczej redukcji prac administracyjnych centrali w Waszyngtonie, co będzie się łączyło ze zwolnieniem ok. 700 pracowników. Znacznie lepiej obsadzone będą natomiast misje banku w innych krajach, szczególnie rozwijających się. Eksperci BŚ będą na miejscu pomagać tym krajom w reformowaniu ich systemów finansowych i rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych. Bank zamierza także zaoferować szereg nowych produktów finansowych. Ponadto kredytów będzie udzielał w walutach dogodnych dla krajów-beneficjentów, a nie tylko w dolarach USA, markach niemieckich i jenach, jak dotychczas.

Na modernizację systemów informatycznych BŚ przeznaczono 250 min doi. Jednocześnie zarząd ocenia, że redukcja kosztów administracyjnych przyniesie oszczędności rzędu 170 min doi. Według prezesa Wolfensohna, głównym celem banku jest obecnie poprawa efektywności i skuteczności realizowanych projektów, co dotychczas budziło zastrzeżenia.

Pełne członkostwo w Banku Światowym mogą uzyskać tylko państwa należące do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska przystąpiła więc ponownie do BŚ, analogicznie jak w przypadku MFW, w czerwcu 1986 roku. Gubernatorem Polski w Banku Światowym jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Początkowo (do października 1992 r.) Polska wchodziła w skład tzw. grupy włoskiej w ramach banku, a obecnie jest członkiem grupy szwajcarskiej. Dyrektorem wykonawczym tej grupy jest Szwajcar, a jego zastępcą – Polak.

BŚ udziela kredytów długoterminowych na okres 15-20 lat. W przypadku Polski okres ten wynosi z reguły 17 lat. Z kolei karencja trwa 5 lat. W 1996 r oprocentowanie kredytów BŚ wynosiło 7,0% rocznie. Jest ono jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i ustalane na podstawie średniego kosztu uzyskania środków przez BŚ na rynku międzynarodowym. Tzw commitment fee, czyli opłata za gotowość, pobierana od niewykorzystanej części kredytu, wynosi 0,25%. W odniesieniu do Polski, z uwagi na znaczne rozmiary niewykorzystanych kredytów, nie jest to błaha suma.

Leave a Reply