Międzynarodowy Bank Odbudowy’ i Rozwoju (BŚ)

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zwany Bankiem Światowym (BŚ), utworzony został wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na konferencji w Bretton Woods (1994 r.), natomiast działalność rozpoczął w czerwcu 1946 roku. Bank zrzesza obecnie 179 krajów, a jego kapitał wynosi 176 mld USD. Największym udziałowcem są Stany Zjednoczone (17,7%), a następnie Japonia (6,26%), Niemcy (4,84%) oraz Francja i W. Brytania (po 4,63 % na każdy z tych krajów). Na władze BŚ składają się Rada Gubernatorów i Rada Dyrektorów Wykonawczych. Ci ostatni wybierają prezesa banku, który jest najwyższym funkcjonariuszem administracyjnym.

Bank Światowy udziela pożyczek krajom członkowskim na realizację programów rozwoju gospodarczego i społecznego oraz na finansowanie dostosowań strukturalnych (Structural oraz Sectoral Adjustment Loans). Celem banku jest również kredytowanie działalności inwestycyjnej członków (szczególnie w zakresie infrastruktury) oraz finansowanie pomocy technicznej. Bank udziela także kredytów na inwestycje w sektorze prywatnym i spółdzielczym poprzez afiliowaną organizację – Międzynarodową Korporację Finansową (współpracę Polski z Korporacją analizujemy w dalszej części). Specjalna pomoc finansowa dla krajów najuboższych udzielana jest za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA). Oprócz wspomnianych organizacji w skład tzw. Grupy Banku Światowego wchodzą jeszcze: Agencja ds. Gwarancji Inwestycyjnych oraz Centrum ds. Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych.

W marcu 1977 r. Zarząd Banku Światowego zatwierdził program restrukturyzacji tej instytucji, przedstawiony przez prezesa banku Jamesa Wolfensohna. Program został sporządzony w wyniku nacisku krajów – głównych akcjonariuszy. Kraje te zarzucał)' bankowi niedostateczną efektywność działania i nadmierną biurokrację. Restrukturyzacja będzie trwała dwa lata i ma kosztować ok. 400 min doi. Ustalono, że koszty te pokryje w całości BŚ z zaoszczędzonych środków i kraje członkowskie nie będą ponosić z tego tytułu żadnych obciążeń.

Leave a Reply