Modelowanie i reorganizacja procesów gospodarczych

Pierwszym szczegółowym zadaniem analitycznym jest określenie sposobu działania organizacji oraz stwierdzenie, jaka jego część będzie objęta systemem informatycznym.

Dokładne opisanie sposobu działania przedsiębiorstwa jest niezbędne do późniejszego odwzorowania odpowiednich procedur w systemie. Sposób opisu może być różnoraki: od opisu słownego po skomplikowane systemy prezentacji graficznej, użytkowane do analizy i projektowania systemów informatycznych „od podstaw”56. W przypadku systemów zintegrowanych

Dokument laki może nazywać się „Analiza przedwdrożeniowa”, „Koncepcja biznesowa”, „Diagnoza” etc. Przykłady takich metodologii to wymieniana już wcześniej analiza strukturalna, czy analiza obiektowa.

Każda z nich składa się z zespołu notacji I metodyk, odwzorowujących różne aspekty opisywanego systemu. Analiza strukturalna obejmuje takie narzędzia modelowania jak opisywany wcześniej diagram przepływu danych, diagram związków encji – opisujący powiązania między danymi w systemie, słownik danych, zawierający opis ich struktury' oraz diagram sieci przejść, opisujący zmiany stanu systemu w czasie.

Leave a Reply