Moduł Konsolidacji

Rachunek centrów zysku umożliwia prowadzenie rachunkowości odpowiedzialności za zysk dla dowolnie zdefiniowanych struktur (np. według produktu, podziału geograficznego, funkcji lub procesu).

Moduł Konsolidacji umożliwia sporządzenie sprawozdań grupy kapitałowej. System Informowania Kierownictwa wraz z Planowaniem Strategicznym służy do tworzenia zagregowanych sprawozdań, zawierających dane z wszystkich podsystemów SAP R/3 oraz systemów zewnętrznych. Dzięki SIK menedżerowie wyższego szczebla mogą być zaopatrywani na bieżąco w aktualne informacje, o dużym stopniu agregacji, potrzebne do podejmowania decyzji strategicznych, bez potrzeby własnoręcznego przeglądania szczegółowych danych operacyjnych.

Moduł IM – Zarządzanie Inwestycjami umożliwia planowanie, ewidencję i rozliczanie nakładów na prowadzone samodzielnie, duże inwestycje rzeczowe, natomiast System Projektowy (PS) pozwala na harmonogramo- wanie prac, przypisywanie zasobów własnych i obcych, rozliczanie kosztów, planowanie i dokonywanie płatności w jednostkowych i unikalnych przedsięwzięciach projektowych, prowadzonych zarówno na własne potrzeby, jak i na sprzedaż.

Leave a Reply