mySAP.com – rozwiązanie ERP II dla dużych i średnich przedsiębiorstw cz. II

Moduł zarządzania jakością wspomaga inspekcje jakości zarówno po, jak i w trakcie cyklu produkcyjnego, ewidencję defektów, generowanie certyfikatów jakości, kalibrację urządzeń i przyrządów pomiarowych, kontrolę jakości u dostawców materiałów i półproduktów oraz ewidencję kosztów jakości.

Moduł PM – utrzymanie zakładu umożliwia planowanie i kontrolę remontów oraz utrzymania w ruchu parku maszynowego przedsiębiorstwa.

PP – planowanie i kontrola produkcji to kluczowy moduł systemu MRP II, umożliwiający planowanie zasobów i harmonogramowanie produkcji na podstawie planów i prognoz sprzedaży. Moduł PP systemu R/3 umożliwia planowanie popytu zarówno w krótkim, jak i długim okresie, kontrolę i planowanie wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych, planowanie zasobów materiałowych oraz harmonogramowanie produkcji zarówno seryjnej, zleceniowej, jak i jednostkowej oraz procesowej.

PS – zarządzanie projektami służy do planowania i obsługi skomplikowanych zadań inwestycyjnych oraz innych zadań projektowych, przy których konieczne jest wyodrębnienie zasobów i oddzielne planowanie. Swym zakresem moduł ten obejmuje:

– kosztorysowanie,

– analizę rentowności,

– planowanie zasobów produkcyjnych: narzędzi, materiałów, robocizny własnej i obcej,

– symulację przebiegu projektu,

– zarządzanie przepływem prac, oraz

– system informacyjny, umożliwiający wykonywanie raportów z przebiegu projektu.

– Finanse. Część finansowa systemu SAP R/3 składa się z następujących modułów:

– FI – Rachunkowość finansowa,

– TR -Treasury,

– CO – Controlling,

– EC – Controlling strategiczny,

– IM -Zarządzanie inwestycjami,

– PS – Zarządzanie projektem,

– IS -RE – Zarządzanie nieruchomościami.

mySAP.com – rozwiązanie ERP II dla dużych i średnich przedsiębiorstw cz. III

Moduł FI – Rachunkowość finansowa jest odpowiedzialny za sprawozdawczość zewnętrzną przedsiębiorstwa. Integracja z pozostałymi obszarami aplikacyjnymi systemu R/3 oraz wewnątrz samego modułu zapewnia aktualizację danych finansowych w czasie rzeczywistym. Moduł FI składa się z następujących podmodułów:

– Księgi Głównej, w której odbywają się księgowania na kontach syntetycznych, bilansowych i wynikowych,

– konsolidacji, służącej do sporządzania sprawozdań grupy kapitałowej,

– odbiorców, umożliwiającego ewidencję analityczną, śledzenie oraz rozliczanie należności,

– dostawców, służącego do ewidencji i rozliczania zobowiązań oraz optymalizacji kredytu kupieckiego,

– banków, umożliwiającego kontrolę środków na rachunkach bankowych, ewidencję operacji bankowych oraz dokonywanie automatycznych transakcji poprzez sieć,

– podmodułu środków trwałych, umożliwiającego ewidencję stanu i zmian stanu środków trwałych, rozliczanie zakupów i inwestycji rozpoczętych oraz naliczanie umorzenia / amortyzacji według dowolnego klucza,

– Księgi specjalnej, umożliwiającej integrację danych z innych aplikacji systemu SAP R/3 oraz systemów zewnętrznych w sposób niestandardowy, definiowany przez użytkownika,

– zarządzania budżetem, umożliwiającego kreowanie i rozliczanie budżetów poszczególnych kont księgowych,

– zarządzania podróżami służbowymi, służącego do rozliczania delegacji i podróży pracowników organizacji.

Moduł TR – Treasury służy do zarządzania wolnymi środkami finansowymi przedsiębiorstwa poprzez planowanie płynności finansowej (w integracji z modułami Dostawcy i Odbiorcy oraz Banki), lokowanie wolnych środków na rynku pieniężnym i instrumentów finansowych, analizę i optymalizację stopy zwrotu z inwestycji finansowych. Moduł posiada również funkcje zarządzania kredytami oraz ryzykiem inwestycyjnym.

Podsystem Controllingu to potężne narzędzie, umożliwiające zbudowanie modelu rachunku kosztów w przedsiębiorstwie o dowolnym charakterze produkcji. W Controllingu wyróżnione są moduły:

– rachunku kosztów rodzajowych,

– rachunku kosztów pośrednich, zawierający w sobie tradycyjny rachunek miejsc powstawania kosztów, rachunek kosztów ABC, rachunkowość centrów odpowiedzialności za koszty oraz moduł zleceń wewnętrznych (stosowany do rozliczania świadczeń wzajemnych),

– rachunku kosztów produkcji, umożliwiający rozliczenie kosztów bezpośrednich na nośniki kosztów i planowanie kosztów produktów,

– rachunku wyników i rachunku centrów zysku, umożliwiające sporządzenie raportów zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne przedsiębiorstwa.

– EC – Controlling strategiczny obejmuje swoją funkcjonalnością:

– rachunek centrów zysku,

– konsolidację sprawozdań finansowych,

– System Informowania Kierownictwa, oraz

– Planowanie Strategiczne.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

Weronika Załazińska - blogerka, którą warto znać MASECZKA Z ZIEMNIAKA NA TWARZ