Narodowy Bank Polski

W czerwcu 1994 r. rozpoczęły się negocjacje z Funduszem w sprawie kolejnego programu dostsowawczego dla Polski, a w sierpniu Rada Wykonawcza MFW zaaprobowała projekt 19-miesięczngo, porozumienia Stand-by. Objęło ono okres od 5 sierpnia 1994 r. do 4 marca 1996 r. i przewidywało pierwotnie kredyty dla Polski w wysokości 545 min SDR. W październiku 1994 r. MFW zatwierdził wniosek Polski o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 148,3 min SDR, przeznaczonych na finansowanie redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych. Środki te, wraz z nowymi „set aside money” na sumę 135 min SDR, zostały wykorzystane już 31 października, tj. z dniem wprowadzenia w życie porozumienia z Klubem Londyńskim.

W ramach czterech porozumień, zawartych do końca 1994 r., Polska otrzymała pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1.237 min SDR (około 1,8 mld doi.). Z sumy tej spłacono w 1994 r. 318 min SDR, a więc nasze zadłużenie wobec Funduszu wyniosło na koniec roku 919 min SDR. Wszystkie zaciągnięte do tej daty kredyty Stand-by miały 5-letni okres kredytowania z 3-letnią karencją na spłaty rat kapitałowych.

W dwóch pierwszych miesiącach 1995 r. Narodowy Bank Polski spłacił zobowiązania wobec MFW, wynikające z kredytów zaciągniętych w latach 1990 i 1991. Spłaty te wyniosły łącznie 278,3 min SDR. W znakomitej większości dokonano ich przed terminem. Przemawiały za tym znaczne koszty obsługi wymienionych kredytów oraz wysoki poziom rezerw dewizowych NBP. Ten drugi czynnik miał znaczenie podstawowe. Znaczny wzrost rezerw od drugiej połowy 1994 r. spowodował, że dalsze utrzymywanie kredytów MFW, przeznaczonych statutowo na wsparcie bilansu płatniczego, stało się zbędne. Narastanie rezerw w kolejnych miesiącach 1995 r. zadecydowało o przedterminowej spłacie pozostałych dwóch kredytów Stand-by, zaciągniętych w 1994 roku. Miało to miejsce 17 lipca 1995 roku. Spłacono wówczas 640,3 min SDR. Po dokonaniu tej spłaty zobowiązania Polski wobec MFW zostały uregulowane w całości.

Leave a Reply