Narzędzie współpracy

Rozwiązania mySAP.com stanowią idealne narzędzie współpracy w zintegrowanym, opartym na globalnej sieci łańcuchu dostaw. mySAP.com to znacznie więcej niż system informatyczny – to sposób prowadzenia działalności oparty na nowoczesnej technologii informacyjnej. Mnogość rozwiązań, wchodzących w skład platformy mySAP.com daje możliwość wypracowania rozwiązania biznesowego, zapewniającego osiągnięcie przewagi konkurencyjnej zarówno wielkim korporacjom, jak i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom średniej wielkości. Korzyści, możliwe do osiągnięcia przy oparciu działalności przedsiębiorstwa na e-biznesowej platformie mySAP.com, to:

– integracja łańcucha dostaw, zacieśnienie kontaktów z dostawcami i klientami,

– integracja i optymalizacja procesów gospodarczych,

– zwiększenie produktywności majątku poprzez szczegółowe planowanie i synchronizację procesów w łańcuchu wartości dodanej,

– zmniejszenie zapasów dzięki optymalizacji dostaw,

– dostęp do aktualnych i spersonifikowanych informacji w dowolnym czasie i miejscu,

– zwiększenie wiedzy organizacji poprzez jej magazynowanie i przepływ.

MBS-Navision – e-biznesowy system ERP dla przedsiębiorstw średniej wielkości. MBS-Navision to system wspomagania zarządzania przedsiębiorstw charakteryzujący się otwartą budową i dużą elastycznością. Aplikacja standardowa MBS-Navision pozwala automatyzować kluczowe dziedziny gospodarcze większości firm i prowadzić działalność w środowisku e-biznesowym. W skład systemu wchodzą następujące obszary funkcjonalne:

– Księga Główna,

– Sprzedaż i należności,

– Zakupy i zobowiązania,

– Gospodarka zapasami i Zarządzanie magazynem,

– Środki trwałe,

– Zarządzanie serwisem,

– Zasoby,

– Zlecenia,

– Zarządzanie współpracą,

– Zasoby ludzkie,

– Planowanie produkcji,

– User portal – portal internetowy użytkownika,

– Commerce portal – portal wymian e-biznesowej,

– Commerce gateway – portal automatycznej wymiany informacji.

Księga Główna. Księga Główna jest centralnym podsystemem aplikacji Navision, w pełni zintegrowanym z pozostałymi modułami. Umożliwia ona tworzenie i modyfikację planu kont oraz ewidencję operacji gospodarczych na kontach księgi głównej. Tutaj również spływają automatyczne dekrety księgowe z pozostałych modułów systemu. Oprócz grupowania danych w przekroju kont księgi głównej, możliwe jest zdefiniowanie i stosowanie innych przekrojów prezentacji danych (np. obszarów geograficznych, centrów zysku, projektów w ramach organizacji). Moduł Księga Głów na wyposażony jest w narzędzie umożliwiające użytkownikowi samodzielne tworzenie dowolnych zestawień, bazujących na danych zawartych na kontach – tzw. Arkusz kont, a także w narzędzie budżetowania kont Księgi Głównej. W ramach tego obszaru aplikacyjnego odbywa się także zarządzanie środkami pieniężnymi, umożliwiające ewidencję operacji kasowych i bankowych, śledzenie sald poszczególnych rachunków oraz prognozowanie stanu środków w oparciu o dane dotyczące wymagalnych zobowiązań oraz należności.

Sprzedaż i należności. Podsystem Sprzedaż i należności umożliwia pełne zarządzanie procesem sprzedaży i kontaktów z nabywcami, w firmie prowadzącej działalność handlową w wymiarze międzynarodowym. Zintegrowana struktura MBS- Navision przekształca operacje na kontach należności klientów w operacje rozliczeniowe przeprowadzone na kartotece klientów. Podsystem Sprzedaży i Należności jest w pełni zintegrowany z Księgą Główną i Zapasami. Przy wprowadzaniu zamówienia klienta istnieje możliwość natychmiastowego sprawdzenia dostępności zapasów w magazynie i w przypadku ich braku, dokonania zamówienia zakupu. Księgowanie operacji sprzedaży powoduje automatyczne uaktualnienie rozrachunków, kont Księgi Głównej, zapisów VAT oraz stanu zapasów w magazynie.

Leave a Reply