Niektóre plany BŚ odnośnie współpracy z Polską

Aby osiągnąć wymienione wcześniej cele, strategia banku przewiduje na najbliższe lata pomoc dla Polski w trzech formach: pożyczek, gwarancji i usług pozafinansowych, oraz kombinacji tych form. Wysokość samych pożyczek do roku 2000 ocenia się na 200-400 min. doi. rocznie, przy czym co roku uruchamiane będą 3-4 nowe projekty. W przypadku gwarancji największe zaangażowanie banku przewidziane jest w dziedzinach energetyki i autostrad.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, dotyczące stosunkowo powolnego wykorzystania udostępnionych funduszy i redukcji lub anulowania części kredytów i linii kredytowych, BŚ zakłada ostrożnie, że tylko około połowa rozpoczynanych projektów zostanie w pełni zrealizowana. Jeśli idzie o podstawowe proporcje kosztów udzielanej pomocy, bank przewiduje, że ok. 2/3 stanowiły będą pożyczki, a 1/3 – koszty usług pozafinansowych w dziedzinach uznanych przez BŚ za priorytetowe (reforma emerytur, sektor finansowy, rolnictwo, ochrona środowiska, edukacja i rynek pracy).

Niektóre plany BŚ odnośnie współpracy z Polską sprecyzował szef stałego przedstawicielstwa Banku w naszym kraju – Paul Knotter, w wywiadzie dla Gazety Bankowej13. W przypadku reformy ubezpieczeń społecznych Bank nie sugeruje przeniesienia do Polski modelu zastosowanego już w innym kraju, natomiast stara się przedstawić możliwe warianty rozwiązań tego trudnego problemu. Chce także udzielić pomocy, finansując część kosztów etapu przejściowego i kosztów związanych z utworzeniem obowiązkowych funduszy emerytalnych. Bank oferuje również pomoc techniczną przy prywatyzacji przedsiębiorstw, których majątek będzie wnoszony do funduszy emerytalnych oraz wsparcie dla sektora ubezpieczeń, umożliwiające popularyzację dobrowolnych polis emerytalnych.

Leave a Reply