Nierówności generowane przez wynagrodzenia

W województwie podkarpackim w 2004 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 2019,48 PLN (stanowiło to 85,3% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)9. W skali kraju jedynie w województwie warmińsko-mazurskim notowano niższe średnie wynagrodzenie brutto pracowników pełno- zatrudnionych.

Poziom wynagrodzeń pracowników w badanym regionie jest zróżnicowany ze względu na płeć. Generalnie, przeciętne wynagrodzenie kobiet w 2004 r. było o 11,0% niższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn. Różnica ta staje się jeszcze bardziej widoczna w ramach sektorów gospodarki według formy własności. W sektorze publicznym przeciętny dochód kobiet wynosił 86,0% dochodu mężczyzn, a w sektorze prywatnym już tylko 83,0% średniego wynagrodzenia mężczyzn. Dane te mogą dowodzić, że w badanym regionie występuje dyskryminacja płacowa kobiet, polegająca na niższym wynagradzaniu kobiet niż mężczyzn na tych samych stanowiskach pracy. Różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn są wynikiem m.in. różnic w strukturze zatrudnienia według sekcji gospodarki www.stat.gov.pl/dane_spoi-gosp/pracu_ludnosc i grup zawodowych (feminizacja pewnych sekcji i zawodów). Zjawisko to można również wyjaśnić na podstawie teorii kapitalistycznego rynku pracy.

Leave a Reply