Nierówności na rynku pracy ze względu na płeć – kontynuacja

Porównując dane spisowe z 1988 r. i 2002 r„ zauważamy, że w województwie podkarpackim nie zmieniła się struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według płci. Odsetek kobiet w jednym i drugim okresie spisowym wynosił 52% a mężczyzn 48% (tabela 1). Zmiany natomiast notowano w zbiorowości kobiet i mężczyzn ze względu na fakt, czy miały one status osoby czynnej zawodowo, czy biernej. W grupie kobiet w 2002 r. obserwowano spadek odsetka czynnych zawodowo o 21 pkt. proc. w porównaniu do 1988 r. i wzrost odsetka biernych zawodowo w tym samym okresie o 15 pkt. proc. Podobny kierunek zmian wystąpił w zbiorowości mężczyzn. Zwiększył się udział biernych zawodowo o 16 pkt. proc., a zmniejszył odsetek czynnych zawodowo o 22 pkt. proc. Z danych tych wynika, że ze względu na płeć nierówności w dostępie do rynku pracy w dalszym ciągu występują, aczkolwiek zmniejsza się wskaźnik niezgodności struktur, co jest szczególnie zauważalne w grupie czynnych zawodowo. Wśród aktywnych zawodowo większy udział mają mężczyźni (53,7%), mimo że w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej przeważają kobiety.

W skali kraju województwo podkarpackie należy do tych regionów, w którym w analizowanych latach wystąpił najwyższy spadek wartości współczynnika aktywności zawodowej ludności. W 1988 r. współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej wynosił 73,2%, a w 2002 r. obniżył się do poziomu 54,3%. Zmiany w populacji aktywnych zawodowo w większym stopniu nastąpiły w grupie mężczyzn niż kobiet. Dla mężczyzn wskaźnik aktywności w 2002 r. wynosił 60,2% i był o 19,5 pkt. proc. mniejszy w porównaniu do 1988 r., a dla kobiet wynosił w 2002 r. 48,7% i również uległ zmniejszeniu, ale o 18,5 pkt. proc. Należy zauważyć, iż wskaźnik aktywności zawodowej dla kobiet w województwie podkarpackim był wyższy od średniego w kraju notowanego dla żeńskiego segmentu rynku pracy (tabela 2).

Na poziom wskaźnika aktywności zawodowej ludności wpływa wiele czynników o charakterze ekonomicznym i instytucjonalnym. W przypadku aktywności zawodowej kobiet istotnymi determinantami mogą być poziom dochodów, stopa urodzeń, stopa rozwodów.

W 2002 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w podkarpackiem wynosiło 1 875,41 zł, co stanowiło 83,7% wynagrodzenia krajowego. Niska jego wartość powodowała, że członkowie gospodarstw domowych byli zmuszeni warunkami ekonomicznymi do zwiększonej aktywności zawodowej, co wiązało się z większym zaangażowaniem kobiet. Natomiast dodatni przyrost naturalny mógł wpływać na zmniejszenie aktywności zawodowej kobiet.

Leave a Reply