Nierówności na rynku pracy ze względu na płeć

Za oczywiste można uznać różnice społeczne między mężczyznami i kobietami, które wynikają z ról, jakie każda z tych grup pełni w różnych sferach życia. Podziały te mają charakter trwały i służą zaspokojeniu potrzeb systemu społecznego. Od mężczyzn i kobiet oczekuje się innych postaw, zachowań, a tym samym i innych cech charakteru. To powoduje, że kobiety i mężczyźni zajmują inne miejsca nie tylko w domu, rodzinie, ale także na rynku pracy czy w sferze życia publicznego. Miejsce to często jest wyznaczane przez czynniki kulturowe, które wraz z rozwojem stosunków społecznych zmieniały się, modyfikując jednoczę-

Śnie podział pracy między obu płciami. Możemy zatem przyjąć, że role „kobiece” i „męskie” dostosowują się do konkretnych układów instytucjonalnych w czasie i przestrzeni.

Dywersyfikacja ról analizowanych grup społecznych ukazuje się wyraźnie na rynku pracy, na którym odmienne funkcje społeczne przybierają konkretną postać zawodów i czynności z nimi związanych. One zaś decydują o wysokości zarobków, pozycji i statusie społecznym kobiet i mężczyzn.

Analizując aktywność ekonomiczną ludności, poznajemy, jaka część zasobów pracy jest wykorzystana, a jaka pozostaje poza rynkiem pracy. Badanie to pozwala w populacji ludności powyżej 15. roku życia wyodrębnić trzy podstawowe zbiorowości, tj. pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, łącząc dwie pierwsze otrzymujemy populację aktywnych zawodowo. W dalszej części opracowania pokażemy różnice w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, wskazując na niektóre źródła tych różnic. Do tego celu zostaną wykorzystane wyniki Spisu Powszechnego z 2002 r. i Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z 2002 r. Wybór danych z tych obserwacji wynika z ich kompleksowego charakteru.

Leave a Reply