Nierówności na rynku pracy ze względu na wiek

Wiek jest jedną z determinant pozycji każdego pracownika na rynku pracy. Może on być istotną barierą zatrudnienia zarówno dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i tych w starszym wieku.

W 2002 r. w województwie podkarpackim współczynnik aktywności zawodowej ludności wynosił 54,3% i był zróżnicowany ze względu na wiek (wykres 5). Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej notowano dla osób w wieku 30-34 lata (86,2%), a najniższy dla osób w wieku 15-17 lat (3,2%). Niski udział osób z najmłodszych grup wiekowych jest zrozumiały, ponieważ grupę tę stanowi tzw. kategoria młodocianych. Osoby z tego przedziału wiekowego najczęściej kontynuują naukę.

Jeśli natomiast ograniczymy nasze rozważania do osób będących w wieku produkcyjnym (18-64 lata), to widzimy, że najniższe natężenie aktywności zawodowej jest symptomatyczne dla osób będących w skrajnych przedziałach wiekowych badanej populacji. Należy zauważyć, że wskaźniki aktywności zawodowej są również zróżnicowane ze względu na płeć, o czym już pisaliśmy. I tak dla mężczyzn najwyższe jego wartości obserwowano w grupie wiekowej 30-34 lata (91,0%), a dla kobiet 35-39 lat (82,6%). Niższe natomiast jego wartości dla kobiet w starszych grupach wiekowych – przede wszystkim po 50. roku życia – wynikają z faktu, że kobiety mogą wcześniej niż mężczyźni przechodzić na emeryturę.

O faktycznym wykorzystaniu realnych zasobów pracy informuje wskaźnik zatrudnienia. W województwie podkarpackim, podobnie jak w kraju, jego wartość była stosunkowo niska i wynosiła 42,7%. Zjawisko to jest spowodowane niskim poziomem zatrudnienia młodzieży i osób w wieku powyżej 50 lat. Najwyższe wartości wskaźnika zatrudnienia odnotowano dla grupy wiekowej 35-39 lat (70,6%), a najniższe występowały w tych samych grupach wiekowych, co wskaźnik aktywności zawodowej, czyli w najmłodszych (tabela 10). O niskich wartościach wskaźnika zatrudnienia w najmłodszych i najstarszych grupach wiekowych mogły decydować m.in. wprowadzone rozwiązania legislacyjne, które ograniczają możliwości zatrudnienia osób poniżej 18. roku życia, jak i te, które stwarzają osobom zbliżającym się do wieku nieprodukcyjnego możliwość wcześniejszej bierności zawodowej.

Leave a Reply