Notacja DFD

Notacja DFD, czyli diagram przepływu danych pochodzi z metodyki analizy systemów informatycznych, zwanej analizą strukturalną. Jednym z jej twórców jest E. Yourdon, który w swej książce Współczesna analiza strukturalna [32] tak pisze od diagramach przepływu danych: „DFD mogą służyć nie tylko do modelowania systemów przetwarzania informacji, lecz także do modelowania całych firm, czyli jako narzędzie planowania strategicznego w biznesie.” i dalej „Dla wielu złożonych systemów rzeczywistych DFD będzie ilustrować zarówno przepływ materiałów, jak i danych.” Elementami diagramu przepływu danych są:

– proces (funkcja), czyli czynność realizowana przez system i powodująca przekształcenie danych wejściowych w wyjściowe,

– przepływ, obrazujący przesunięcie danych lub materiałów,

– magazyn, w którym dane lub materiały są przechowywane pomiędzy jednym a drugim procesem,

– terminator, czyli obiekt zewnętrzny, z którym komunikuje się modelowany system.

Diagramy przepływu danych nadają się idealnie do zobrazowania procesu, w którym największe znaczenie ma transfer dokumentów, materiałów, towarów etc., natomiast mniej ważny jest sposób postępowania z tymi obiektami. Skrajny przypadek, w którym przedstawione zostały jedynie przepływy, z pominięciem procesów przetwarzania przedstawia przykład 2.

Strategia projektu informatycznego. Po określeniu założeń strategicznych działania organizacji należy nakreślić strategię projektu informatycznego. Ma ona odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób budowany system informatyczny będzie wspierać strategię organizacji. Strategia projektu informatycznego powinna zostać opracowana podczas trwania warsztatu, omówionego w poprzednim punkcie. Ustalanie strategii projektu informatycznego może składać się z następujących kroków:

Leave a Reply