Oczekiwania wobec wdrożenia

-Wdrożenie systemu zintegrowanego miało zapewnić przedsiębiorstwu:

– nowąjakość i spójność danych w systemach informatycznych,

– poprawę jakości i szybkości przepływu informacji,

– pozyskanie narzędzi usprawniających procesy planowania,

– wdrożenie nowoczesnych narzędzi monitorowania kosztów,

– usprawnienie i efektywniejszą analizę procesów biznesowych,

– wprowadzenie metodologii MRP II do zarządzania firmą,

– wdrożenie efektywnych funkcji informowania kierownictwa i wspomagania podejmowania decyzji.

Przebieg wdrożenia. Wdrożenie systemu zintegrowanego charakteryzowało się następującymi cechami:

– analiza stanu obecnego była prowadzona w trakcie wdrożenia,

– wdrożenie nie miało charakteru procesowego,

– zmiany organizacyjne miały ograniczony charakter i dotyczyły głównie zmiany obiegu dokumentów,

– wdrożenie przebiegało w dwóch etapach:

– następnie wdrożone zostały moduły PP i HR,

– zastosowano pomiary zgodnie z Oliver Wight ABCD Checklist. Pierwszy pomiar miał miejsce dopiero po produkcyjnym starcie pierwszej fazy wdrożenia, natomiast drugi nastąpi! po pół roku i wykazał poprawę rezultatów, aczkolwiek większość ocen utrzymywała się na poziomie D.

– Osiągnięte korzyści. Korzyści z systemu to:

– zmniejszenie kosztów obsługi i administracji TI,

– lepsza jakość danych,

– szybsze raportowanie,

– kontrola dostępności zasobów i wyrobów gotowych.

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE

Rozwiązaniami umożliwiającymi agregację danych z wielu źródeł i ich przedstawianie w dowolnych przekrojach są systemy Business Intelligence. Pojęcie Business Inteiligence zostało wprowadzone przez Gartner Group w 1989 r. jako: „zestaw koncepcji i metodyk mających na celu usprawnienie podejmowania decyzji biznesowych przez użycie systemów opartych na faktach”63.

Jest to definicja bardzo ogólna. Z praktycznego punktu widzenia systemy Business Inteiligence „służą wyszukiwaniu danych z różnych źródeł (najczęściej z hurtowni danych i intemetu) i ich przetwarzaniu w celu uzyskiwania informacji decyzyjnej dla użytkowników wszystkich szczebli zarządzania”64. Hurtownia danych, będąca podstawowym źródłem danych dla systemu Business Inteiligence, to kopia danych z systemu transakcyjnego, mająca specjalną strukturę, służącą analizie. Dane do hurtowni są ładowane z systemu transakcyjnego (czyli ZSIZ) oraz z innych źródeł, takich jak pliki arkusza kalkulacyjnego czy strony WWW. Następnie organizowane są we wcześniej zaprojektowane wielowymiarowe struktury – tzw. kostki informacyjne. Prezentacja danych może następować za pomocą dowolnego narzędzia, na przykład arkusza kalkulacyjnego65.

System składający się z hurtowni danych, zaprojektowanych w tej hurtowni struktur danych, posiadających znaczenie biznesowe oraz narzędzia ich prezentacji, to właśnie system Business Inteiligence. Systemy BI umożliwiają:

– zebranie danych z różnych źródeł, takich jak transakcyjne systemy zintegrowane, pliki bazy danych, pliki arkuszy kalkulacyjnych, dokumenty sieci WWW,

– ustrukturyzowanie i ujednolicenie zebranych danych w postaci hurtowni danych, w sposób umożliwiający ich analizę,

– prezentację uzyskanych w ten sposób informacji użytkownikom za pomocą dowolnego narzędzia prezentacji, takiego jak arkusz kalkulacyjny, strona WWW, czy system GIS66.

Leave a Reply