Od MRP do ERP II – ewolucja systemów zintegrowanych cz. II

Nowoczesne systemy zintegrowane, oprócz spełniania standardu MRP II, dotyczącego optymalizacji zasobów rzeczowych, umożliwiają również planowanie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Systemy takie określane są mianem systemów ERP – Enterprise Resource Planning. Można powiedzieć, że od tego miejsca to systemy informatyczne, poprzez swą ewolucję, same zaczęły tworzyć standardy planowania zasobów przedsiębiorstwa. Systemy ERP zaabsorbowały metodologię MRP II i dodały do niej nowe komponenty, związane z zarządzaniem płynnością, zarządzaniem wolnymi środkami czy analizą rentowności inwestycji finansowych – systemy „wyprzedziły” metodologię.

Systemy klasy ERP pozwalają na dokładne planowanie i analizę procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Nie poddają się jednak ich kontroli zdarzenia zewnętrzne, dotyczące np. klientów przedsiębiorstwa czy jego dostawców. Remedium na ten stan rzeczy jest zastosowanie technologii internetowych, umożliwiających włączenie podmiotów zewnętrznych do łańcucha informacyjnego. W ten sposób, w miejsce oderwanych od siebie systemów ERP poszczególnych uczestników rynku tworzy się zintegrowany łańcuch wartości i dostaw. Dzięki możliwości „umieszczenia” systemu zintegrowanego przedsiębiorstwa w sieci WWW następuje integracja pomiędzy systemami poszczególnych przedsiębiorstw (tzw, rozwiązania B2B – business to business) oraz włączenie do systemu informatycznego klientów przedsiębiorstwa, korzystających z udostępnionych zasobów systemu poprzez przeglądarkę WWW (tzw. rozwiązania B2C – business to customer).

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, umożliwiające pracę w sieci WWW, nazywane są właśnie systemami klasy ERP II. Ewolucję zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania przedstawia rysunek 1.

Oliver Wight ABCD Checklist jest metodą oceny efektywności realizacji standardów MRP II w przedsiębiorstwie. Zwięzły opis metody znajduje się w [13]: An Integrated Operating Structure for a Focused Enterprise, The Oliver Wight Companies, wersja internetowa: http://www.ollie.com/Focused.html.

Leave a Reply