Odmienne udziały pici w poszczególnych grupach zawodowych

Odmienne udziały pici w poszczególnych grupach zawodowych są spowodowane różnymi przyczynami, a niektóre z nich zostaną przez nas wskazane, przede wszystkim te, które mają trwały charakter. Należy do nich zaliczyć odmienne praktyki socjalizacji, obciążenia rodzinne, poziom wykształcenia. Kobiety, które częściej niż mężczyźni legitymują się wykształceniem wyższym, dominują wśród specjalistów, natomiast znacznie więcej mężczyzn uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe i oni tworzą tzw. bazę rekrutacji do zawodów robotniczych. W tym przypadku to kryteria uniwersalne, czyli wykształcenie i kwalifikacje formalne, decydują o przynależności do danej grupy zawodowej. Okazuje się, że nie tylko wykształcenie, ale również wiek, doświadczenie, staż pracy są istotnymi czynnikami przy obejmowaniu stanowisk kierowniczych. One najczęściej u kobiet są gorzej oceniane ze względu na przerwę w życiu zawodowym spowodowaną macierzyństwem. Dodatkowo należy uwzględnić tzw. obciążenia rodzinne wynikające z konieczności prowadzenia domu, wychowywania dzieci, które mogą być wielką przeszkodą w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk kierowniczych, na których wymagana jest pełna dyspozycyjność. Niższa aktywność kobiet w życiu publicznym powoduje, że to mężczyźni pełnią określone funkcje publiczne. Ponadto przy powoływaniu ich do pełnienia określonych ról często uwzględnia się kryteria partykularne, takie jak: przynależność partyjną, pochodzenie, powiązania towarzyskie.

Rozwój określonych segmentów gospodarki, w tym przede wszystkim usług, powoduje, że zwiększa się aktywność zawodowa kobiet w grupie pracownicy usług osobistych, sprzedawcy czy pracownicy biurowi. Należy zauważyć, iż zawody te były zawsze zaliczane do grupy zawodów kobiecych, bowiem nie wymagały one od potencjalnych kandydatek do pracy odpowiedniej siły fizycznej i były niskopłatne.

Leave a Reply