Odsetek ludzi szukających pracy

Przez okres pierwszych 12 miesięcy sukcesywnie wzrasta odsetek poszukujących pracy, po czym spada o 6 pkt. proc. w przypadku mężczyzn i o 4,2 pkt. proc. w przypadku kobiet, a następnie wzrasta odpowiednio o 4 pkt. proc. i o 12,9 pkt. proc. Natomiast w zasobie długookresowo bezrobotnych dominują kobiety. Ich udział wyniósł 51,2% w 2002 r. W populacji bezrobotnych kobiet udział tych, które poszukiwały pracy powyżej 24 miesięcy wynosił 33,6%, natomiast udział mężczyzn w grupie poszukujących pracy przez taki sam okres był znacznie niższy i wynosił 25,6%. Z tabeli 9 wynika, że zjawisko petryfikacji bezrobocia jest symptomatyczne dla kobiet. Oznacza to, że kobietom trudniej jest opuścić szeregi bezrobotnych niż mężczyznom. Należy zauważyć, iż w zasobie bezrobotnych mężczyzn poszukujących pracy powyżej 24 miesięcy dominowały osoby o bardzo niskim poziomie wykształcenia tj. legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym (48,7%) oraz podstawowym i poniżej (23,6%). W zasobie długotrwale bezrobotnych kobiet odsetek z wykształceniem podstawowym i niższym był o wiele mniejszy i wynosił 15,4%. Natomiast w grupie tej zauważamy duże udziały kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37,7%) i średnim zawodowym. Przytoczone dane mogą dowodzić, że gorsza pozycja kobiet na rynku pracy i petryfikacja bezrobocia może oznaczać, że pracodawcy oczekują od kobiet wyższego wykształcenia.

Leave a Reply