Opis łańcucha wartości cz. II

Główną wadą łańcucha przepływa wartości przedstawionego powyżej jest długi czas realizacji zamówienia, związany z koniecznością przesyłania informacji, a następnie dóbr przez wiele odrębnych jednostek. W tym rozumieniu odrębnymi jednostkami są zarówno byty znajdujące się poza przedsiębiorstwem, takie jak klient, punkt sprzedaży, czy dostawca, jak i poszczególne działy przedsiębiorstwa: dział sprzedaży, produkcji, zakupów etc. Zakładając, iż w każdej z tych jednostek istnieje „kolejka” spraw do załatwienia można przypuszczać, iż nowo zarejestrowana informacja nie zostanie przetworzona i przekazana dalej natychmiast, Każdy przepływ informacji pomiędzy dwoma jednostkami będzie więc generował opóźnienie całego procesu realizacji zamówienia klienta. Dodatkowo, śledzenie przebiegu realizacji zamówienia może być trudne ze względu na konieczność każdorazowej lokalizacji jednostki, która aktualnie się nim zajmuje.

Rozwiązaniem w/w problemów w stosunku do jednostek znajdujących się wewnątrz przedsiębiorstwa jest zmiana orientacji z funkcjonalnej na procesową, o czym była mowa w poprzednim podrozdziale.

Systemy ERP II umożliwiają nam jednak także usprawnienie procesu przepływu wartości pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostkami zewnętrznymi, takimi jak klienci i dostawcy przedsiębiorstwa. Bazując na technologiach internetowych umożliwiają one prace w systemie za pomocą tradycyjnej przeglądarki WWW. Dzięki temu przedsiębiorstwo może „udostępnić” wybrane funkcje systemu ERP II pozostałym uczestnikom łańcucha wartości, np. klientom i dostawcom. W ten sposób podmioty te stają się „wirutalnie” częścią przedsiębiorstwa. Granice pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi ulegają zatarciu. Klienci mogą składać swoje zamówienia zakupu bezpośrednio w systemie ERP II a następnie śledzić ich status. Dostawcy sami mogą sprawdzać czy ustalony minimalny poziom dostarczanych przez nich zapasów nie został przekroczony i wykonywać dostawy bez jakiejkolwiek „werbalnej” komunikacji z pracownikami swojego odbiorcy.

Dzięki systemom ERP II łańcuch wartości przestaje składać się z luźno połączonych ogniw, a staje się jednym bytem, scalonym technologią internetową.

Leave a Reply