Organizacja zorientowana na procesy

Zmiana sposobu postrzegania organizacji – z funkcjonalnego na procesowy – jest prawdopodobnie jednym z ważniejszych skutków organizacyjnych stosowania zintegrowanych systemów zarządzania. Procesowe postrzeganie organizacji łączy się jednocześnie z koncepcją radykalnych zmian organizacyjnych zwaną reengineeringiem procesów gospodarczych30. Koncepcja ta była i nadal jest, chociaż często pod innymi nazwami, stosowana jako pierwszy etap implementacji systemów ERP. Trudno określić, czy to reengineering wprowadził pojęcie organizacji zorientowanej na procesy do słownika terminów związanych z systemami ERP, czy też doświadczenia z projektowania i wdrażania systemów zintegrowanych były podstawą sformułowania głównych tez reengineeringu. Istotne jest, iż pojęcia procesów gospodarczych i organizacji zorientowanej na procesy są nierozerwalnie związane z metodologiami wdrażania systemów ERP a same procesy gospodarcze stanowią podstawową logikę działania większości tych systemów.

M. Hammer, J. Champy [11] podają następującą definicję procesu gospodarczego: „Definiujemy proces jako zbiór czynności wymagający na wejściu wkładu i dający na wyjściu rezultat, mający pewną wartość dla klienta”31.

Różnicę pomiędzy funkcjonalnym i procesowym postrzeganiem organizacji najlepiej ilustruje inny autorytet w zakresie użytkowania nowoczesnych technologii do usprawniania organizacji – T. Davenport [6]:

„Potrzebne nam rewolucyjne podejście do działania organizacji gospodarczych musi obejmować zarówno to, jak organizacja jest postrzegana i ustruk- turyzowana, jak i sposoby jej usprawniania. Organizacja musi być postrzegana nie w kategoriach funkcji, pionów czy produktów, ale w kategoriach kluczowych procesów. Uzyskanie znacznych usprawnień w tych procesach oznacza przeprojektowanie ich od początku do końca, przy zastosowaniu wszystkich dostępnych zasobów i innowacyjnych technologii. Podejście, o które nam chodzi, innowacja procesów, łączy procesowe spojrzenie na organizację z wdrożeniem usprawnień do kluczowych procesów” .

Leave a Reply