Rozwiązywanie problemów w trakcie wdrożenia cz. II

Błędów tego typu będzie tym mniej, im więcej pracy zostanie włożone w analizę przedwdrożeniową i tworzenie koncepcji systemu. Z pewnością jednak nie da się uniknąć ich w 100 %. Ich późniejsze usunięcie jest tym trudniejsze, iż praktycznie nie jest możliwe określenie, kto ponosi winę za ich powstanie – czy konsultanci, bo nie byli wystarczająco dociekliwi, czy użytkownicy, bo nie dość jasno określili swoje potrzeby lub nie do końca sami byli ich świadomi. Rolą kierowników projektu z obu stron jest ustalenie w drodze negocjacji sposobu rozwiązania tak powstałych problemów. Jedyną drogą nieprowadzącą do frustracji i impasu w prowadzeniu prac projektowych jest rozdział odpowiedzialności pomiędzy dwie strony. Sposób działania systemu jest wtedy dopasowywany do rzeczywistych wymagań klienta, który ponosi część kosztów związanych z dodatkowymi nakładami pracy.

Read the rest of this entry »

Rozwiązywanie problemów w trakcie wdrożenia

W trakcie wdrożenia systemu zintegrowanego zawsze powstają napięcia pomiędzy przedstawicielami przyszłego użytkownika i konsultantami wdrażającymi system. Wynikają one z reguły z dwóch powodów:

Read the rest of this entry »

Dokumentacja i testowanie

Prace konfiguracyjne muszą być dokumentowane w taki sposób, aby zastąpienie jakiegokolwiek uczestnika projektu nową osobą umożliwiło jej zorientowanie się w dotychczas poczynionych pracach i ich kontynuację. Dokumentacja prac wdrożeniowych leży z reguły po stronie konsultantów firmy wdrożeniowej. Konkretny sposób dokumentowania prac zależy od specyfiki wdrażanego systemu i metodologii stosowanej przez firmę konsultingową. Ważne jest, aby dokumentacja była czytelna i zrozumiała dla zainteresowanych.

Read the rest of this entry »

Szkolenia wstępne

Prace wdrożeniowe dobrze jest rozpocząć od wstępnego szkolenia uczestników projektu z zakresu funkcjonalności wdrażanego systemu. W momencie rozpoczynania prac w systemie w zespołach wdrożeniowych występuje pewna asymetria wiedzy. Konsultanci firmy wdrożeniowej uczestniczyli w pracach przygotowawczych, posiadają więc dość dokładną wiedze o specyfice przedsiębiorstwa, w którym będą prowadzić wdrożenie. Pracownicy tego przedsiębiorstwa nie widzieli jeszcze z reguły systemu, gdyż prace przedwdroże- niowe były prowadzone poza nim – „na kartce papieru”.

Read the rest of this entry »

Studium wykonalności wymagań

Studium wykonalności wymagań odpowiada na pytanie, czy i w jaki sposób wymagania informacyjne zawarte w specyfikacji wymagań na system (SWS) mogą zostać zrealizowane w konkretnym systemie. W przypadku gdy system nie został jeszcze wybrany, ten właśnie etap musi dać ostateczną odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane w przedsiębiorstwie. W tym celu sporządzony wcześniej dokument SWS należy skonfrontować z możliwościami poszczególnych systemów. Wybrany powinien zostać ten system, który spełnia największą liczbę wymagań. Należy przy tym pamiętać, że studium wykonalności ma odpowiedzieć nie tylko na pytanie, czy dane wymaganie jest możliwe do zrealizowania w systemie, ale także jak zostanie ono zrealizowane. Nie chodzi tu o bardzo szczegółowe rozwiązania techniczne, te bowiem zostaną sprecyzowane w trakcie projektowania systemu, ale o generalną koncepcję rozwiązania danego problemu w konkretnym systemie. Studium wykonalności powinno odnosić się do poszczególnych wymagań SWS i w związku z tym musi mieć identyczną strukturę.

Read the rest of this entry »

Określanie potrzeb informacyjnych – specyfikacja wymagań

W poprzednim punkcie prac zespół wdrożeniowy określił, w jaki sposób będzie działać organizacja. Teraz należy opisać, w jaki sposób działanie to będzie wspierane przez system informatyczny. Pierwszym etapem jest określenie wymagań na system informatyczny. Celem tworzenia specyfikacji wymagań na system jest zdefiniowanie CO system ma robić. Nie rozważa się w tym momencie, w jaki sposób żądane zachowania systemu zostaną osiągnięte, ani czy w ogóle jest to możliwe. Specyfikacja wymagań na system jest dokumentem kluczowym dla dalszych prac wdrożeniowych i musi być dokładnie zrozumiana i zaakceptowana zarówno przez przedstawicieli informatyzowanego przedsiębiorstwa, jak i przez konsultantów, którzy będą to wdrożenie wspierać. Dlatego bardzo istotne jest, aby styl tego dokumentu nie zniechęcił odbiorców do jego uważnej lektury. E. Yourdon [33] tak pisze o specyfikacji wymagań: „Użytkownicy najlepiej rozumieją swój język rodzinny. […] Większość z nich chętnie przeczyta zwięzły i0-20 stronicowy dokument z podsumowaniem wszystkich wymagań systemu. […] Najbardziej istotne jest, żeby był to zwięzły i konkretny dokument. Nie powinien

Read the rest of this entry »

Konieczność sporządzenia modeli procesów gospodarczych

W celu zamodelowania procesów gospodarczych uzasadnione jest zastosowanie jednej z notacji przedstawionych w rozdziale dotyczącym założeń strategicznych.

Read the rest of this entry »

Analiza obiektowa

Analiza obiektowa (zob. [5]) odwzorowuje rzeczywistość za pomocą obiektów, posiadających atrybuty (czyli cechy) i metody (czyli możliwe do wykonania przez obiekt czynności). Obiekty odwołują się do metod innych obiektów za pomocą komunikatów. Metodologia obiektowa oferuje system notacji, umożliwiający graficzne zobrazowanie obiektów, ich struktury i powiązań, atrybutów i metod (z algorytmicznym opisem sposobu działania) oraz możliwych odwołań jednych obiektów do innych. nie wydaje się konieczne przeprowadzanie analizy ze szczegółowością charakterystyczną dla nowo tworzonych systemów. Wynika to z faktu, iż system zintegrowany posiada już pewną gotową architekturę, która nie podlega modyfikacjom. W trakcie wdrożenia „szkielet” systemu może być jedynie w pewnym zakresie dostosowany do specyfiki organizacji, w której następuje implementacja. Dostosowanie to, następujące w procesie parametryzacji systemu, ma z reguły charakter wyboru jednego spośród oferowanych przez system gotowych rozwiązań. Z drugiej strony oparcie modelu działania organizacji jedynie na słownym opisie pozostawia duże pole dla niejasności i mylnych interpretacji. Opis słowny, ze względu na dużą przystępność, jest na pewno ważnym narzędziem uzupełniającym model organizacji. Model przedsiębiorstwa, budowany w celu późniejszego odwzorowania go w systemie zintegrowanym powinien swą szczegółowością plasować się pomiędzy sformalizowanym, wielopłaszczyznowym modelem opartym na jednej z metodyk analizy systemów a zupełnie niesformalizowanym opisem słownym. Wydaje się, iż dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie modelu do:

Read the rest of this entry »

Określenie krytycznych procesów gospodarczych

Struktura organizacyjna ukazuje statyczny obraz przedsiębiorstwa, natomiast procesy gospodarcze obrazują jego dynamikę. Podczas warsztatu dotyczącego założeń strategicznych istotne jest opisanie procesów gospodarczych krytycznych z punktu widzenia satysfakcji klientów przedsiębiorstwa. Opis ten powinien odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób organizacja tworzy wartość dodaną dla klienta. Na tym poziomie prac nie jest konieczne szczegółowe modelowanie wszystkich procesów gospodarczych. Stworzony tu model ma na celu określenie, które czynności i działania mają krytyczne znaczenie dla działalności organizacji, a które mają charakter pomocniczy. Ustalenie hierarchii ważności ułatwia późniejsze podejmowanie decyzji, dotyczących nakładu sił i środków na odwzorowanie procesów w systemie informatycznym. Jednocześnie podczas tworzenia modelu istnieje możliwość wykrycia nieprawidłowości w sposobie wykonywania procesu, objawiających się np. występowaniem zbędnych kroków. Istotne jest, aby w trakcie tworzenia modelu prowadzić analizę mocnych i słabych stron procesu, zadawać pytania o istotność i przydatność poszczególnych etapów, szukać możliwości usprawnienia sposobu wykonywania procesu. Należy pamiętać, iż na tym etapie prac dokładność i szczegółowość modelu procesów ma znaczenie drugorzędne. Ważne jest, aby w sposób czytelny dla wszystkich uczestników warsztatu zostały przedstawione czynności krytyczne z punktu widzenia osiągnięcia celu organizacji. Model powinien być przedstawiony w formie graficznej, popartej opisem słownym poszczególnych kroków. Dobrze jest rysować model na tablicy w trakcie trwania warsztatu, lak aby wszyscy jego uczestnicy mogli na bieżąco wprowadzać korekty i dyskutować nad jego poprawnością. Przed przystąpieniem do modelowania procesu należy zaznajomić uczestników warsztatu z notacją, która zostanie użyła do graficznego przedstawienia procesu.

Read the rest of this entry »

Ustalenie misji oraz celów gospodarczych organizacji

W tym kroku ustalana jest misja przedsiębiorstwa oraz szczegółowe cele, umożliwiające jej realizację. Istotne jest również ustalenie, co jest najważniejsze dla uzyskania satysfakcji klienta. Poza zadawaniem bezpośrednich pytań, pomocne mogą tu być takie narzędzia jak analiza SWOT czy sesja MetaPlan50.

Read the rest of this entry »

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

matryca ips tft alkohit klasa szczelności kanałów wentylacyjnych