Pojęcie zintegrowanego systemu jako systemu informatycznego

W tym rozdziale przedstawione zostało pojęcie zintegrowanego systemu zarządzania jako system informatycznego, służącego do wspomagania procesu zarządzania organizacją gospodarczą, w którym użytkownik korzystając z własnej stacji roboczej jest w stanie uruchomić dowolną funkcję systemu, w obrębie całego systemu użytkownicy korzystają z jednakowego interfejsu, a dane są wprowadzane do niego tylko raz i automatycznie uaktualniają stan systemu oraz są widoczne dla wszystkich jego użytkowników. Tak rozumiana definicja pozwala zaliczyć do grona zintegrowanych systemów zarządzania cały zakres rozwiązań: od niewielkich systemów umożliwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych po duże systemy klasy ERP II, umożliwiające planowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Najbardziej zaawansowanym technologicznie przykładem systemów zintegrowanych są obecnie właśnie systemy klasy ERP II. Systemy te umożliwiają planowanie, zarządzanie i kontrolę zarówno zasobów rzeczowych, ludzkich, jak i finansowych organizacji tak na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Dzięki możliwości pracy za pomocą przeglądarki WWW systemy te umożliwiają włączenie w procesy informacyjne podmiotów znajdujących się poza przedsiębiorstwem, takich jak dostawcy i klienci.

Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych nad technologią informatyczną

Badania nad zależnością pomiędzy wartością inwestycji w technologie informatyczne a produktywnością i zyskownością przedsiębiorstw, prowadzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, nie wykazały istotnej korelacji pomiędzy kwotą inwestycji a wzrostem produktywności i zyskowności. Niektóre badania potwierdzały wręcz zależność odwrotną13. Jeden z badaczy, L. Thurow [30] wypowiada się na temat wyników prowadzonych przez siebie badań w sposób następujący: „Można zacytować pojedyncze przypadki, w których nowe technologie pozwoliły na duże zwiększenie produkcji lub redukcję kosztów, jednak gdy przychodzi do uogólnienia, nie ma jednoznacznych dowodów, iż te nowe technologie podniosły produktywność czy zyskowność. Prawdę powiedziawszy, dokładnie odwrotność tej tezy jest prawdziwa. Istnieją dowody, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, że inwestycje w nowe technologie wiązały się z obniżeniem całkowitej produktywności i zyskowności”lfi.

Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych dowodzą jednoznacznie, iż samo wprowadzenie technologii informatycznej, której przykładem są zintegrowane systemy zarządzania, nie spowoduje polepszenia sprawności organizacji. Implementacja technologii informacyjnej (TI) może co najwyżej spowodować przyspieszenie dotychczas wykonywanych prac poprzez ich automatyzację. Rola TI, polegająca na automatyzacji procesów, w szczególności obliczeniowych, jest znana od dawna, jednakże powstałe na tej drodze usprawnienia nie będą posiadały radykalnych cech, mogących wpłynąć znacząco na sposób działania i efektywność organizacji. Nie oznacza to, oczywiście, iż zmiany te nie są godne zanotowania i wykorzystania, jednakże automatyzacja procesów jest efektem, uzyskiwanym w wyniku implementacji TI praktycznie zawsze. Można postawić tezę, iż zastosowanie techniki informatycznej implikuje automatyzację procesu i związane z tym skrócenie czasu jego wykonania.

Leave a Reply