Polish Business Advisory Service (PBAS)

Oprócz pomocy finansowej, korporacja udziela Polsce pomocy technicznej i doradczej. W ramach pomocy technicznej dla przedsiębiorstw, IFC uczestniczyła w prywatyzacji Swarzędzkich Fabryk Mebli, w sektorowej prywatyzacji ośmiu cementowni oraz w restrukturyzacji dwóch stoczni. W 1995 r. korporacja udzieliła pomocy technicznej w prywatyzacji Cementowni Ożarów i Kujawy oraz Zakładów Wapienniczych w Wojcieszowie, a w 1996 r. w prywatyzacji dwóch ostatnich cementowni. Jak wynika z raportu IFC za rok 1996, prywatyzacja 8 cementowni przyniosła skarbowi państwa dochód w wysokości 206 min doi., a cementowniom i zakładom wapienniczym inwestycje na sumę 214 min doi. Ponadto w 1996 r. realizowane były trzy dalsze projekty w dziedzinie pomocy technicznej. Pierwszy, związany z ochroną środowiska, polegał na przygotowaniu feasibility study w zakresie utylizacji (odzyskiwania surowców) zużytych akumulatorów. Dwa kolejne projekty polegały na pomocy w zorganizowaniu środków na sfinansowanie: analizy rynku telekomunikacyjnego w pierwszym przypadku i modernizacji zakładu produkcji włókien syntetycznych – w drugim.

Utworzony przez IFC ośrodek doradztwa – Polish Business Advisory Service (PBAS) świadczył od 1991 r. pomoc finansową i konsultacyjną dla sprywatyzowanych przedsiębiorstw w zakresie biznes-planów, programów inwestycyjnych, strategii rynkowej, zrządzania i szkolenia pracowników. Do połowy 1996 r. wartość omawianej pomocy osiągnęła 24,9 min doi. Ponadto stworzono 2.400 nowych miejsc pracy. W 1996 r. przy pomocy PBAS niewielkie przedsiębiorstwa budowy dróg z Polski i Danii utworzyły joint venture, które zatrudniło 180 pracowników. PBAS zakończył w ten sposób swoją ponad 5-letnią działalność, którą obecnie kontynuują polskie przedsiębiorstwa prywatne.

Leave a Reply