Polska a MFW i Bank Światowy

Według stanu na koniec 1996 r. 61 krajów członkowskich było w trakcie realizacji programów gospodarczych, sponsorowanych przez MFW. Fundusz przyznał na ten cel pomoc finansową w wysokości 30,5 mid SDR, tj. prawie 43 mld USD. Około połowa tej sumy (15,6 mld SDR) została wykorzystana do końca ubiegłego roku.

Polska przystąpiła ponownie do MFW i Banku Światowego w połowie 1986 roku5. Jesienią 1989 r. rząd T. Mazowieckiego przedłożył program gospodarczy, który stał się podstawą porozumienia z MFW typu Stand-by. Dzięki porozumieniu, zawartemu na okres roczny (luty 1990 – marzec 1991), Polsce przyznano pomoc finansową w wysokości 545 min SDR, co stanowiło wówczas 710 min doi. Jednakże Polska nie była w stanie dotrzymać ustalonych kryteriów wykonawczych i otrzymała ostatecznie 2/3 przyznanej kwoty (357,5 min SDR). Jak już jednak stwierdziliśmy, znaczenie porozumień z Funduszem wykracza poza środki finansowe uzyskane bezpośrednio z tej instytucji. Porozumienie stand-by z 1990 r. umożliwiło, bądź ułatwiło Polsce dostęp do innych form pomocy zagranicznej, a mianowicie:

– kredytów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W 1990 r. zawarto z BŚ umowy kredytowe na łączną sumę 1.078 min doi.,

– Funduszu Stabilizacyjnego w kwocie 1 mld doi., postawionego do dyspozycji Polski przez kraje zachodnie aby ułatwić wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego,

– umowy o restrukturyzacji zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, stanowiącej, iż w okresie realizacji porozumienia Stand-by Polska nie będzie płacić rządom Klubu należnych rat i odsetek.

Leave a Reply