Populacja pracujących według statusu zatrudnienia

Jedną z istotnych cech różnicujących pracujących jest status zatrudnienia. W badaniu aktywności zawodowej ludności wyodrębnia się cztery kategorie pracujących według statusu zatrudnienia, tj. pracowników najemnych, pracodawców, pracujących na własny rachunek, pomagających członków rodzin.

Analizując populację pracujących według statusu zatrudnienia, zauważamy, że najliczniej występują pracownicy najemni (68,4%), Drugą grupę co do liczebności stanowią osoby pracujące na własny rachunek (16,9%), a najmniej liczną grupą są pracodawcy (2,8%). Rozpatrując status zatrudnienia według płci, można stwierdzić, że kobiety nieco częściej niż mężczyźni są pracownikami najemnymi (odpowiednio 68,4% i 68,3%), a mężczyźni częściej niż kobiety prowadzą działalność gospodarczą (odpowiednio 22,9% i 16,0%). Mimo wzrostu odsetka kobiet pracujących na własny rachunek i wzrostu udziału kobiet jako pracodawców wśród ogółu pracujących, to zauważamy, że wciąż zbyt mało kobiet uczestniczy w kreowaniu sektora prywatnego. Należy podkreślić, iż kobiety zajmują się przedsiębiorczością przede wszystkim w sektorze rolnym (14,1% ogółu pracujących kobiet), drugą sekcją, w ramach której kobiety zakładają własne firmy jest handel i naprawy, ale ich udział jest tutaj o wiele niższy (1,8%). Wydaje się, że niższy udział kobiet w sektorze prywatnym jest spowodowany pewnymi czynnikami społecznymi, stereotypami, według których kobiety są gorzej niż mężczyźni predysponowane do zarządzania firmą, a ich powołaniem jest macierzyństwo, zajmowanie się rodziną i domem. Obok wspomnianych wyżej barier kulturowych istotne są bariery ekonomiczne, do których zaliczyć można brak stabilizacji gospodarczej, brak odpowiedniego wsparcia finansowego dla sektora małych firm, częste zmiany przepisów prawnych w tym podatkowych. Wydaje się dziś konieczne rozpowszechnianie w województwie podkarpackim programów promujących samozatrudnienie kobiet i pracę na własny rachunek. O niekorzystnej pozycji kobiet na rynku pracy ze względu na status zatrudnienia również świadczy duży ich odsetek w grupie pomagający członkowie rodzin (14,4%)7. Problem ten jest jeszcze bardziej złożony ze względu na powiązanie tej grupy z sektorem rolnym (14,0%), który charakteryzuje nadmierne zatrudnienie. Ta część pracujących może być zatem kojarzona ze zjawiskiem bezrobocia ukrytego.

Ze względu na złą strukturę gospodarstw rolnych należy spodziewać się ich restrukturyzacji, co może wywołać pewne implikacje w ramach kobiecego segmentu rynku pracy. W praktyce może to oznaczać zmniejszenie udziału kobiet w populacji pracujących. Jest to prawdopodobne ze względu na fakt, iż kobiety, które są związane z rolnictwem, legitymują się niskim poziomem wykształcenia, a więc trudniej im będzie znaleźć pracę.

Struktura pracujących w województwie podkarpackim odpowiada strukturze polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich lat obserwuje się w badanym regionie spadek zatrudnienia w pierwszym i drugi sektorze gospodarki, a wzrost w trzecim (,Rocznik… 2005, s. 289). Na skutek tych zmian w 2004 r. w pierwszym sektorze obejmującym rolnictwo i leśnictwo zatrudnionych było 29,7% ogółu pracujących, w drugim (przemyśle i budownictwie) 28,9%, a w usługach 41,3%. W dalszym ciągu na terenie województwa podkarpackiego w usługach obserwuje się najniższy odsetek pracujących w skali kraju.

Leave a Reply