Pożądane zmiany strukturalne

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w Hiszpanii realizowano 10-letnie programy restrukturyzacji (w tym ochrony) krajowych tzw. przemysłów rozwojowych (infant industries), ze zmniejszającym się stopniem protekcji26. Był to więc protekcjonizm charakterystyczny dla krajów wschodnioazjatyckich, zwany „wychowawczym” czy „zorientowanym na uczenie się”, w odróżnieniu do stosowanego w Ameryce Łacińskiej protekcjonizmu określanego jako „lekkomyślny”27.

Powyższe pożądane zmiany strukturalne wymagają odwrócenia procesu degradacji nauki polskiej oraz wspierania wdrożeń jej wyników, niebezpieczne jest bowiem opieranie się wyłącznie na imporcie myśli naukowo-technicznej. Często jedynie zastosowanie nowoczesnej techniki i technologii umożliwia uzyskanie produkcji o bardzo wysokiej jakości i elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań konsumentów. Znaczenie konkurencyjności cenowej ulega zmniejszeniu, zaś rośnie jakościowej i ostatnio elastyczności. Poza tym w erze coraz powszechniejszej robotyzacji, wdrażania komputerowo zintegrowanych systemów produkcyjnych itd., także o konkurencyjności cenowej w coraz mniejszym stopniu decydują niskie koszty siły roboczej. Tymczasem dynamizacja eksportu jest niezbędna m.in. z uwagi na konieczność spłacania długu zagranicznego (szczególnie wysokie spłaty przypadają na lata 2004-2010).

Leave a Reply